Kursa kods LauZP080

Kredītpunkti 15

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā600

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits600

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZP068, Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā I

LauZP070, Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Kursa anotācija

Profesionālā prakse ir viena no būtiskākajām sastāvdaļām studiju programmā „Lauksaimniecība” specializācijas virzienā „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”. Tā rada iespēju iegūtās teorētiskās zināšanas specialitātē nostiprināt praktiskajā darbā lauksaimniecības vai ar to saistītajos uzņēmumos. Praksi students izpilda individuāli lauksaimniecības uzņēmumā/os. Prakse vienlaikus ir arī pirmsdiploma praktiskās studijas, līdz ar to ir ieteicams prakses vietu izvēlēties atbilstoši noslēguma darba tematikai. Studenti profesionālajai praksei izvēlas šādas pamattēmas: uzņēmējdarbība augkopībā, dārzkopībā vai lopkopībā. Studenti individuāli strādā lauksaimniecības, vai ar to tieši saistītā valsts vai privātā uzņēmumā, mācās izprast lauksaimniecības praktiskās uzņēmējdarbības principus un iespējas, uzņēmuma veidošanās, pastāvēšanas un attīstības priekšnoteikumus, kooperācijas principus un iegūst praktisko pamatojumu iepriekš iegūtajām teorētiskajām zināšanām, ņemot vērā prakses saimniecības specializācijas virzienu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem kādā no lauksaimnieciskās ražošanas nozarēm, vadības, organizatoriskiem, uzskaites un finanšu plūsmas principiem, saimniecības iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē, kooperatīvos, tirgus situācijā un lauksaimniecības organizācijās. Prakses laikā students apgūst prasmi saistīt konkrētos augsnes un agroklimatiskos apstākļus ar lauksaimniecisko ražošanu, risināt praktiskus jautājumus un problēmas uzņēmumā, patstāvīgi vadīt zemnieku saimniecības ražošanas darbu un celt savu kvalifikāciju. Students ir kompetents praksē iegūtās zināšanas un prasmes pielietot uzņēmuma darbības novērtēšanai un izstrādāt ieteikumus tā attīstībai.
1. Spēj raksturot ražošanas resursus un tehnoloģijas, un veikt sākotnējo prakses uzņēmuma/u darbības novērtējumu prakses starppārskatā.
2. Spēj laukā vai dārzā atrast, identificēt un raksturot kultūraugu slimības, kukaiņus un to bojājumu, ko apliecina iesniegtās kolekcijas.
3. Spēj raksturot un analizēt uzņēmuma darbību un konkurētspēju, ņemot vērā uzņēmējdarbības vidi un darbības sfēru prakses gala pārskatā.

4. Spēj novērtēt ražošanas tehnoloģiju atbilstību konkrētiem apstākļiem un novērtēt to ekonomisko un saimniecisko izdevīgumu, ko apliecina gala pārskata prezentēšana un iesaistīšanās diskusijās aizstāvēšanas laikā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Profesionālo praksi izpilda uzņēmumā vismaz četras nedēļas līdz starppārskata iesniegšanai. 64 h
2. Prakses starppārskata sagatavošana – ražošanas resursu un tehnoloģiju raksturojums prakses uzņēmumā. 20 h
3. Kolekciju savākšana un sagatavošana – kultūraugu slimības, kukaiņi un to bojājumi, nezāļu herbārijs un to sēklu kolekcija. 20 h
4. Profesionālā prakse uzņēmumā, izpildot visu prakses apjomu. 60 h
5. Profesionālās prakses gala pārskata sagatavošana un iesniegšana – uzņēmuma darbību un konkurētspējas analīze un novērtējums, prakses uzņēmumu salīdzinājums. 68 h

6. Profesionālās prakses gala pārskata prezentācija – ražošanas tehnoloģiju atbilstība konkrētiem apstākļiem, to ekonomiskais un saimnieciskais novērtējums. 8 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi, ko veido:
• gala pārskats (atzīme) un
• prakses pārskata prezentācija (atzīme).
Jābūt iesniegtām:
• kolekcijām (slimību, kukaiņu un to bojājumu),
• starppārskatam,

• gala pārskatam un pievienotām atsauksmēm no prakses vadītājiem uzņēmumos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi vai, konsultējoties ar prakses vadītāju fakultātē, izvēlas savām interesēm atbilstošu lauksaimniecības vai ar to tieši saistītu valsts vai privāto uzņēmumu individuālai praksei. Praksei students izvēlas citu uzņēmumu nekā praksei Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā I.
Kolekcijām (slimību, kukaiņu un to bojājumu) jābūt noformētām atbilstoši norādījumiem.
Starppārskata un gala pārskata sagatavošana un prezentēšana. Starppārskatu iesniedz elektroniski e-studiju vietnē un pārrunā studentu grupā klātienē.
Gala pārskatu pievieno e-studiju vietnē un pēc akcepta saņemšanas no prakses vadītāja LLU iesniedz izdrukātā veidā.

Prakses novērtēšanai ar fakultātes dekāna rīkojumu ir izveidota komisija, tās prezentēšana notiek studentu grupā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses gala vērtējumu papildus ietekmē kolekciju un starppārskata iesniegšanas laiks un kvalitāte (punkti). Ja kopējais punktu skaits nav virs 4, tad neatkarīgi no gala pārskatā un prezentācijā iegūtās vidējās atzīmes, students nevar iegūt augstāku vērtējumu nekā 7 balles.

1 punkts
Starppārskats nav iesniegts noteiktajā laikā un tas neatbilst prasībām
Kolekcijas nav iesniegts noteiktajā laikā un to noformējums neatbilst prasībām

2 punkti
Starppārskats iesniegts noteiktajā laikā, bet tas neatbilst prasībām
Kolekcijas nav iesniegts noteiktajā laikā un to noformējums neatbilst prasībām

3 punkti
Starppārskats iesniegts noteiktajā laikā un tas atbilst prasībām

Kolekcijas iesniegts noteiktajā laikā un to noformējums atbilst prasībām

Pamatliteratūra

1. Augļkopība (2015). Atb. red. L. Ikase. LV Augļkopības institūts, 544 lpp. Augkopība (2004). A. Ružas redakcijā. LLU: SIA JUMIS. 374 lpp.
2. Augsnes ilgtspējīga izmantošana (2008). O. Nikodemus red. O. Nikodemus, A.Kārkliņš, M. Kļaviņš u.c. Rīga: Akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
3. Augu slimības (2003) B.Bankinas red. Jelgava: LLU, 247 lpp.
4. Auziņa A., Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L. (2004) Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 144 lpp.
5. Bankina B., Gaile Z. (2014) Ziemāju labības un to slimības. Jelgava,: LLU 104 lpp.
6. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. (2007). Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 284 lpp.
7. Priedītis A. (1996) Kultūraugu kaitēkļi. Rīga, Zvaigzne ABC, 293 lpp.

8. Turka I. (2003) Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs. 159 lpp.

Papildliteratūra

1. LLKC mājas lapa. Ekonomika. Bruto segumi. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai. [tiešsaiste] Ozolnieki: SIA LLKC. [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/bruto-segumi

2. Rokasgrāmata augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi. [tiešsaiste] LAALRUTA, 2013. - 52. lpp. [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://stradavesels.lv/Uploads/2014/03/28/LAALRUTA_AAL_rokasgramata_2013_web.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv
3. Latvijas Lopkopis. LLKC.
4. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598

5. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba

Piezīmes

Lauksaimniecības fakultātes studiju programmai profesionālais bakalaurs lauksaimniecībā ar specializāciju uzņēmējdarbība lauksaimniecībā, pilna laika studentiem 7. semestrī, nepilna laika studentiem 9. semestrī.