Kursa kods LauZP076

Kredītpunkti 2

Pētījumi lauksaimniecības inženierzinātnēs

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne17/02/2015Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Inženierzinātņu doktors

Piezīmes

Obl.: TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmām.

Kursa anotācija

Pētniecības praksi maģistrants veic maģistra darba vadītāja vadībā. Ieteicams prakses laikā veikt pētniecību virzienos, kas saistīti ar izstrādājamā maģistra darba tēmu. Pētniecības prakse veicama uzņēmumos, firmās, iestādēs utt., kuru darbība saistīta ar inženierzinātnēm, vai arī augstskolās un citās mācību iestādēs, kur ir nepieciešamā pētniecības materiāli tehniskā bāze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - Izvērstas un padziļinātas praktiskas zināšanas un izpratne par ar darba tēmu saistītām inženiertehniskām problēmām un to atrisināšanas iespējām. Padziļinātas zināšanas eksperimentu organizēšanā un veikšanā, eksperimentālo iekārtu izvēlē, iegūto pētījumu rezultātu matemātiskajā apstrādē un vizualizēšanā.
• Prasmes - Prasme izmantot zināšanas eksperimentālā darba organizēšanā un eksperimentu nodrošināšanā uzņēmumos vai zinātniski pētnieciskās iestādēs, pielietot jaunākās pētījumu metodes, izstrādāt detalizētu un visaptverošu pētījumu metodiku un to realizēt, apstrādāt iegūtos rezultātus un prast tos prezentēt.
• Kompetence - Spēj patstāvīgi darboties ar dažādām mērījumu iekārtām un mērsistēmu kompleksiem, kuri nepieciešami inženieru pētījumu nodrošināšanā, spēj izvērtēt, izstrādāt un aprobēt pētījumu metodiku, pieņemt lēmumus saistībā ar pētījumu plāna izstrādi un tā realizēšanu.

Kursa plāns

1 Pētījumu objekts.
2 Pētījumu mērķis.
3 Pētījumu hipotēze, darba uzdevumi.
4 Pētījumu kalendārais plāns un tā izpilde.
5 Eksperimentu plānošana.
6 Analītisko pētījumu metodika.
7 Eksperimentālo pētījumu metodika.
8 Eksperimentālo un analītisko pētījumu tehnoloģiskā programma.
9 Eksperimentos izmantojamās iekārtas, to raksturojums.
10 Pētījumu rezultātu dokumentēšana.
11 Vairāku iekārtu sinhronizācija un datu apstrāde.
12 Iegūto pētījumu rezultātu matemātiskā apstrāde.
13 Kļūdas pētījumu rezultātos, to izvērtējums un analīze.
14 Iegūto pētījumu rezultāti, to grafiskā un analītiskā interpretācija.
15 Secinājumi par pētījumu rezultātiem.
16 Pētījumu rezultātu prezentācija izmantojot datorprogrammas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pēc pētījumu beigšanas divu nedēļu laikā jāizstrādā prakses atskaite, jāiesniedz prakses vadītājam un divu nedēļu laikā prakse jāaizstāv.