Kursa kods LauZP073

Kredītpunkti 6

Tehnoloģiskā profesionālā prakse

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne20/02/2013Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 300 lpp.
3. Galoburda R., Rakčejeva T. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. 94 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
3. Пищевая промышленность= Food industry. Москва : Пищепромиздат, 1930-. ISSN 0235-2486. [skatīts 27.03.2013.] Pieejams: http://www.foodprom.ru/rus/main.php?page=magaz&file=pp&year=0&ii=0

Piezīmes

Obligāta prakse Tehniskās fakultātes akadēmisko studiju programmas apakšprogrammām “Lauksaimniecības tehnika” un “Pārtikas iekārtas”.

Kursa anotācija

Iemaņu apguve mašīnu sagatavošanai darbam. Mašīnagregātu sastādīšana. Darbs ar mašīnagregātiem. Racionālu darba režīmu izvēle. Mašīnu tehnoloģiskā regulēšana. Ražošanas materiāli - tehniskā apgāde, plānošana, izdevumu kalkulēšana, finansēšana un kreditēšana. Ražošanas rentabilitāte.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - lauksaimniecības tehnikas vai pārtikas iekārtu jautājumos, procesu tehnoloģijās, mašīnu konstruktīvajos risinājumos, darbībā un regulēšanā.
• Prasmes - praktiskas pamatzināšanas lauksaimniecības un lopkopības mehanizācijā vai pārtikas pārstrādē pielietojamās tehnikas darbības tehnoloģiskajos un tehniskajos risinājumos.
• Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju kompetenti pārzināt mehanizācijas jautājumus lauksaimniecībā vai pārtikas pārstrādē, izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Darbs profesionālās prakses vietā, vēlams lauksaimnieciska vai pārtikas rakstura uzņēmumā, konkrētā objektā vai konkrētu uzdevumu izpildē.
2. Padziļināta, ar prakses vietu saistītas, konkrētas ražošanas, pētniecības, servisa, pārvaldes, nozares tehnoloģijas izpēte un rakstiska pārskata sagatavošana. Pārskata apjoms 15 - 20 A4 formāta lapas. Lietot Times New Roman 12 pt, 1,5 intervāla rakstā. Pārskatu ieteicams ilustrēt ar shēmām, grafikiem un fotogrāfijām
3. Prakses pārskata publiskai aizstāvēšanai Lauksaimniecības tehnikas institūta direktors nozīmē eksaminācijas komisiju, nosaka aizstāvēšanas vietu un laikus. Prakses ieskaiti novērtē ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Rīga: RTU, 2011. 199 lpp.
2. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
3. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L.Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU, 2000. 524 lpp.
4. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 287 lpp.