Kursa kods LauZP072

Kredītpunkti 4

Inženierdienesta profesionālā prakse

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir apgūt inženierdienesta pienākumus lauksaimniecības produkcijas ražošanas procesā, šim nolūkam izpētot un analizējot kāda uzņēmuma ražošanas tehnoloģiju, ietverot izejvielu piegādi, produkcijas ražošanu un realizāciju, tehniskā servisa līmeni, cilvēku aizsardzības un darba drošības situāciju, iekārtu un mašīnu atjaunošanas stratēģiju un praktiskās iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par inženierdienesta pienākumiem lauksaimniecības produkcijas ražošanas saimniecībās, kā arī produkcijas ražošanas tehnoloģijas un tehnikas modernizācijas iespējām.
• Prasmes - pārzināt lauksaimniecības produkcijas ražošanas tehnisko bāzi, tās atjaunošanu, komplektēšanu un ekspluatāciju.
• Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas lauksaimniecības inženierim, rūpējoties ar ražošanas tehnoloģisko procesu pilnveidi un modernizāciju.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praksi novērtē ar eksāmenu, iepriekš ir jābūt nodotai prakses atskaitei.

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana/ J.Priekuļa red. Jelgava : [b.i.], 2003. 198 lpp.
3. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. DeLaval. Dairy Farming Handbook. [Tumba] : DeLaval, [20--?]. 305 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Obligāta prakse Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātņu akadēmiskās bakalaura studiju programmas apakšprogrammām “Lauksaimniecības tehnika” un "Pārtikas iekārtas".