Kursa kods LauZP070

Kredītpunkti 1

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

author vad.pētn.

Gunita Bimšteine

Dr. agr.

Kursa anotācija

Mācību prakse rada iespēju nostiprināt specializācijas virziena studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas un gūt vispārēju praktisku ievirzi par apgūtajiem teorētiskajiem kursiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par apgūto studiju kursu teorētisko zināšanu pielietošanu praksē;
Prasmes veikt novērojumus izmēģinājumos, diagnosticēt kaitīgos organismus, noteikt to izplatību un attīstības pakāpi, ievākt to kolekcijas, noteikt laukaugu un dārzaugu sugas un izvērtēt sējumu un stādījumu stāvokli, pielietoto kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju efektivitāti.
Kompetenti izvērtēt saimnieciskā un pētnieciskā darba rezultātus, analizēt kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju atbilstību saimniekošanas virzienam, izvēlētai metodei un labai lauksaimniecības praksei.

Novērtēšana: mācību prakses laikā katras dienas beigās studenti sagatavo pārskatus par individuālo prakšu uzdevumu izpildi, prakses nedēļas beigās diskusijas laikā studentu grupā katrs praktikants sniedz vērtējumu un pamato savu viedokli par prakses uzņēmumos redzēto.

Kursa saturs(kalendārs)


Mācību prakse mācībspēku vadībā LLU MPS “Pēterlauki” un “Vecauce”, augkopības un dārzkopības zinātniskajās institūcijās, laukkopības un dārzkopības uzņēmumos un lauksaimniecības pakalpojumu institūcijās.

1 diena – lauka izmēģinājumu un ražojošo lauku apskate un novērtēšana augkopībā:
1. sējumu stāvokļa novērtēšana;
2. sējumos sastopamo nezāļu identifikācija;
3. kaitīgo organismu diagnosticēšana, izplatības un attīstības pakāpes novērtēšana;
4. augšņu paraugu noņemšanas kārtība, augu barošanās diagnostikas metožu praktiskais pielietojums;
5. prakses vietā pielietotās audzēšanas tehnoloģijas un to atbilstības novērtējums.

2 diena – lauka un segto platību izmēģinājumu un ražojošo lauku apskate un novērtēšana augļkopībā:
1. augļaugu stādījumu novērtēšana,
2. dārzos sastopamo nezāļu identifikācija;
3. kaitīgo organismu diagnosticēšana, izplatības un attīstības pakāpes novērtēšana;
4. augšņu paraugu noņemšanas kārtība, augu barošanās diagnostikas metožu praktiskais pielietojums;
5. prakses vietā pielietotās audzēšanas tehnoloģijas un to atbilstības novērtējums;
6. bišu un citu dabisko apputeksnētāju klātbūtnes izvērtējums.

3 diena – lauka un segto platību izmēģinājumu un ražojošo lauku apskate un novērtēšana dārzeņkopībā:
1. sējumu vai stādījumu novērtēšana;
2. kaitīgo organismu diagnosticēšana, izplatības un attīstības pakāpes novērtēšana;
3. augu barošanās nodrošināšana segtajās platībās;
4. sadarbība un kooperācija dārzkopībā;
5. novērtēt prakses vietā pielietotās audzēšanas tehnoloģijas un to atbilstību.

4 diena - jauktās ražošanas lauksaimniecības uzņēmuma un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības darbība:
1. lopbarības laukaugu un zālaugu sējumu novērtējums;
2. lopbarības nodrošinājuma un pielietoto tehnoloģiju izpēte un analīze;
3. iepazīšanās ar lopkopības nozari uzņēmumā;
4. kooperācijas būtības, darbības un rezultātu novērtējums.

5 diena – netradicionālās produkcijas ražošanas uzņēmuma un lauksaimniecības konsultāciju un izglītības sistēmas darbība:
1. uzņēmuma darbības novērtējums;
2. produkcijas realizācijas tirgus iespējas;
3. konsultāciju dienesta darbība.
Prakses norises laiks katru gadu tiek precizēts.

Prakses uzdevumu un prezentācijas iesniegšanas laiks katru gadu tiek precizēts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi veic docētāja izvirzītos prakses uzdevumus katrā konkrētajā studiju kursa daļā.
Patstāvīgi sagatavot prezentāciju un pievienot e-studijām norādītajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite, ko veido:
1. prakses pārskats, kas sastāv no katras prakses dienas protokola;

2. prakses pārskata prezentācija.

Pamatliteratūra

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2016). Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 73 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv
3. Latvijas Lopkopis. LLKC.
4. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598

5. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” kvalifikācijas Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs pilna laika studentiem 7. semestrī un nepilna laika studentiem 9. semestrī.