Kursa kods LauZP070

Kredītpunkti 1

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Kursa anotācija

Mācību prakse vienas nedēļas garumā notiek mācībspēka vadībā, kur vizītes laikā uzņēmumā notiek teorētisko zināšanu aprobācija praksē uzņēmējdarbībā laukkopībā, lopkopībā un dārzkopībā. Studenti izpēta un novērtē lauksaimniecības produkcijas ražošanas tehnoloģijas uzņēmumos, uzņēmējdarbības vidi, darba organizāciju, darba drošību, risku vadības pasākumus un produkcijas realizācijas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nostiprinātas zināšanas un izpratne par lauksaimniecības produkcijas ražošanas tehnoloģijām, papildinātas prasmes izvērtēt lauksaimniecības kultūraugu un dzīvnieku audzēšanas tehnoloģiju efektivitāti un uzņēmējdarbības vidi uzņēmumā, iegūta kompetence sadarbībā ar darba vadītāju veikt ražošanas tehnoloģiju plānošanu, vadīšanu un kontroli lauksaimniecības uzņēmumā.

Novērtēšana: mācību prakses laikā katras dienas beigās studenti sagatavo pārskatus, prakses nedēļas beigās diskusijas laikā studentu grupā katrs praktikants sniedz vērtējumu un pamato savu viedokli par prakses uzņēmumos redzēto.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. tēma – saimnieciskās darbības analīzes metodes uzņēmumos un konsultāciju sistēma. Mācību ekskursija uz Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centru.
2. tēma – kooperatīva darbības principi, uzbūve, darba rezultāti, ieguvumi, problēmas. Mācību ekskursija uz lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību.
3. tēma – laukaugu sugas, šķirnes un to audzēšanas tehnoloģijas, uzņēmējdarbības vide, darba organizācija un administratīvā vadība, mārketings. Mācību ekskursija uz laukkopības produkcijas ražošanas uzņēmumu
4. tēma - dārzaugu sugas, šķirnes un to audzēšanas tehnoloģijas, uzņēmējdarbības vide, darba organizācija un administratīvā vadība, mārketings. Mācību ekskursija uz dārzkopības produkcijas ražošanas uzņēmumu.
5. tēma - lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas, uzņēmējdarbības vide, darba organizācija un administratīvā vadība, mārketings. Mācību ekskursija uz lopkopības produkcijas ražošanas uzņēmumu.

6. tēma – uzņēmējdarbības vide Latvijas lauku apvidos. Mācību ekskursija uz mazajām ražotnēm laukos, tikšanās ar iniciatīvas grupām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite, ko veido:
• prakses pārskats, kas sastāv no katras prakses dienas protokola;

• prakses pārskata prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katras mācību prakses dienas sākumā mācībspēks izsniedz studentiem konkrētus veicamos uzdevumus. Vizītes laikā uzņēmumā students atbilstoši uzdevumam sagatavo prakses protokolu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mācību prakses noslēgumā mācībspēks pārbauda katras dienas uzdevumu izpildes kvalitāti protokolos, studenti grupā prezentē prakses laikā iegūtās atziņas un vērtējumu.

Pamatliteratūra

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

Papildliteratūra

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 4. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2012.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv
3. Latvijas Lopkopis. LLKC.
4. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598

5. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” kvalifikācijas Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs pilna laika studentiem 7. semestrī un nepilna laika studentiem 9. semestrī.