Kursa kods LauZP068

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā I

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Kursa anotācija

Profesionālā prakse ir viena no būtiskākajām sastāvdaļām studiju programmā „Lauksaimniecība” specializācijas virzienā „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”. Tā rada iespēju iegūtās teorētiskās zināšanas specialitātē nostiprināt praktiskajā darbā lauksaimniecības vai ar to saistītajos uzņēmumos. Praksi students izpilda individuāli lauksaimniecības uzņēmumā. Prakse vienlaikus ir arī pirmsdiploma praktiskās studijas, līdz ar to ir ieteicams prakses vietu izvēlēties atbilstoši noslēguma darba tematikai. Studenti profesionālajai praksei izvēlas šādas pamattēmas: uzņēmējdarbība augkopībā, dārzkopībā vai lopkopībā. Studenti individuāli strādā lauksaimniecības, vai ar to tieši saistītā valsts vai privātā uzņēmumā, mācās izprast lauksaimniecības praktiskās uzņēmējdarbības principus un iespējas, uzņēmuma veidošanās, pastāvēšanas un attīstības priekšnoteikumus, kooperācijas principus un iegūst praktisko pamatojumu iepriekš iegūtajām teorētiskajām zināšanām, ņemot vērā prakses saimniecības specializācijas virzienu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem kādā no lauksaimnieciskās ražošanas nozarēm, vadības un organizatoriskiem principiem, saimniecības iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē, kooperatīvos, tirgus situācijā un lauksaimniecības organizācijās. Prakses laikā students apgūst prasmi saistīt konkrētos augsnes un agroklimatiskos apstākļus ar lauksaimniecisko ražošanu, risināt praktiskus jautājumus un problēmas uzņēmumā. Students ir kompetents praksē iegūtās zināšanas un prasmes pielietot uzņēmuma darbības novērtēšanai un izstrādāt ieteikumus tā attīstībai.
1. Spēj raksturot un analizēt ražošanas resursus un tehnoloģijas un novērtēt prakses uzņēmuma darbību un spēju iekļauties uzņēmējdarbības vidi prakses pārskatā.

2. Spēj novērtēt ražošanas tehnoloģiju atbilstību konkrētiem apstākļiem un novērtēt to ekonomisko un saimniecisko izdevīgumu, ko apliecina prakses pārskata prezentēšana un iesaistīšanās diskusijās aizstāvēšanas laikā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Profesionālo praksi izpilda individuāli lauksaimniecības uzņēmumā trīs nedēļu apjomā. 20 h
2. Profesionālās prakses pārskats – uzņēmuma darbības un analīze un novērtējums. 20 h

3. Profesionālās prakses pārskata prezentācija – ražošanas tehnoloģiju atbilstība konkrētiem apstākļiem, to ekonomiskais un saimnieciskais novērtējums. 8 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite, ko veido:
• prakses pārskats;

• prakses pārskata prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi vai, konsultējoties ar prakses vadītāju fakultātē, izvēlas savām interesēm atbilstošu lauksaimniecības vai ar to tieši saistītu valsts vai privāto uzņēmumu individuālai praksei.

Pārskata sagatavošana. Pārskatu iesniedz elektroniski e-studiju vietnē un prezentē studentu grupā klātienē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Profesionālās prakses izpildi apliecina:
• pārskatam pievienota atsauksme no prakses vadītāja uzņēmumā;

• atbilstoši prakses programmai un studiju darbu noformēšanas norādījumiem sagatavots un studentu grupā prezentēts prakses pārskats.

Pamatliteratūra

1. Augļkopība (2015). Atb. red. L. Ikase. LV Augļkopības institūts, 544 lpp. Augkopība (2004). A. Ružas redakcijā. LLU: SIA JUMIS. 374 lpp.
2. Auziņa A., Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L. (2004) Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 144 lpp.
3. Bankina B., Gaile Z. (2014) Ziemāju labības un to slimības. Jelgava,: LLU 104 lpp.
4. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. (2007). Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 284 lpp.

5. Turka I. (2003) Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs. 159 lpp.

Papildliteratūra

1. Rokasgrāmata augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi. [tiešsaiste] LAALRUTA, 2013. - 52. lpp. [skatīts 19.03.2019.] Pieejams: http://stradavesels.lv/Uploads/2014/03/28/LAALRUTA_AAL_rokasgramata_2013_web.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv
3. Latvijas Lopkopis. LLKC.
4. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598

5. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba

Piezīmes

Lauksaimniecības fakultātes studiju programmai profesionālais bakalaurs lauksaimniecībā ar specializāciju uzņēmējdarbība lauksaimniecībā, pilna laika studentiem 6. semestrī, nepilna laika studentiem 8. semestrī.