Kursa kods LauZP068

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā I

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)30/10/2012Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Lauksaimniecības doktors

author vieslekt.

Iveta Kļaviņa

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā

Papildliteratūra

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 4. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2012.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Agro Pols : informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.
3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457

Piezīmes

Profesionālā prakse ir obligāta profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" pilna un nepilna laika studentiem kvalifikācijas Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs iegūšanai.

Kursa anotācija

Profesionālā prakse rada iespēju pirmajos trīs gados iegūtās teorētiskās zināšanas specialitātē nostiprināt praktiskajā darbā lauksaimniecības vai ar to saistītajos uzņēmumos. Prakses 1.daļā studenti iepazīst uzņēmējdarbības vidi prakses vietā, izvēlas un iepazīst papildus prakses vietu, izstrādā prakses plānu. Prakse ir arī pirmsdiploma praktiskās studijas, tādēļ prakses vietu students izvēlas atbilstoši izvēlētajai noslēguma darba tematikai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem kādā no lauksaimnieciskās ražošanas nozarēm, vadības un organizatoriskiem jautājumiem, saimniecības iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē, kooperatīvos, tirgus situācijā un lauksaimniecības organizācijās.
Prakses laikā students apgūst prasmi saistīt konkrētos augsnes un agroklimatiskos apstākļus ar lauksaimniecisko ražošanu, izvēlēties konkrētiem apstākļiem atbilstošas tehnoloģijas pavasara sezonā.
Students ir kompetents pirmajā profesionālās prakses daļā iegūtās zināšanas un prasmes pielietot lauksaimniecības uzņēmumu analīzei un novērtēšanai otrajā prakses daļā.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās ar ražošanas nozarēm prakses saimniecībā
2 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums vasaras perioda darbiem saimniecībā
3 Iepazīšanās, līdzdalība un vērtējums vasaras perioda darbiem saimniecībā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses vietā studenti veic uzņēmuma sākotnējo izpēti, sagatavo prakses plānu, izvēlas un veic sākotnējo izpēti citā, salīdzināšanai izvēlētā uzņēmumā, sagatavo pētnieciskā darba plānu bakalaura darba izstrādāšanai. Prakses beigās sagatavo pārskatu un rezultātus publiski prezentē grupā. Ieskaite.