Kursa kods LauZP067

Kredītpunkti 1

Lopkopība

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Dace Bārzdiņa

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana

LauZ3153, Ģenētika

LauZ4244, Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti gūst vispārēju priekšstatu par lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem saimniecībās. Prakses vietās iegūto informāciju un secinājumus ieraksta prakses protokolu - veidlapās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc mācību prakses studentam būs:
• vispārējas zināšanas par dažādu lauksaimniecības dzīvnieku produkcijas ražošanas iespējām. Precīzi aizpildīt prakses protokolu - veidlapas.
• vispārējas prasmes novērtēt dažādu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas, ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas. Izdarīt loģiskus secinājumus aizpildot prakses protokolu - veidlapu.
• kompetenti sniegt argumentētus secinājumus par dažādu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas ēdināšanas un turēšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem. Prakses aizstāvēšanas laikā studenti spēj sniegt loģiskas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lopkopības produkcijas ražošana un to rādītāju novērtēšana un analīze dažādām lauksaimniecības sugām, dažādās saimniecībās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Sekmīgi izpildīta prakses programma, kur prakses beigās jāiesniedz aizpildītas prakses protokola – veidlapas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā par konkrētām dzīvnieku sugām patstāvīgi aizpildīt protokolus - veidlapas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses vērtējumu veido atbilstoši izstrādāto prakses protokolu – veidlapu aizpildīšana, iesniegšana un aizstāvēšana.

Pamatliteratūra

1. Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana.
2. Dzīvnieku organizāciju mājas lapas un tajās ievietotās spēkā esošās ciltsdarba programmas.
3. LLU LF izstrādātie noformēšanas noteikumi.

Papildliteratūra

1. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018.
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2013., 47. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nozares periodikas izdevumi (AgroTops, Saimnieks, Latvijas Lopkopis u.c.). 2. ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi.

Piezīmes

Obligāts kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai lauksaimniecībā ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis.