Kursa kods LauZP066

Kredītpunkti 3

Lopkopība I

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Dace Bārzdiņa

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana

LauZ3153, Ģenētika

LauZ4244, Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs

Kursa anotācija

Profesionālas prakses laikā studenti veic prakses vadītāja nozīmētus individuālus uzdevumus lauksaimniecības dzīvnieku saimniecībās/ uzņēmumos/ organizācijās (prakses vietās). Padziļina praktiskās iemaņas dažādu sugu dzīvnieku un putnu produktivitātes, eksterjera pazīmju, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanā. Prakses vietā iegūst informāciju par kursa programmas saturā izvirzītajiem uzdevumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc profesionālās prakses students:
• Pārzina dažādu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas, ēdināšanas un turēšanas tehnoloģijas. Prakses atskaites saturs liecina par studenta vispārējām pamatzināšanām nozarē un profesijā.
• Prot analizēt informāciju par lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes rādītājiem, labturības normu ievērošanu un produkcijas kvalitātes prasībām. Par prakses laikā paveikto liecina apkopoto datu pareiza analīze prakses pārskatā un prezentācijas saturā.
• Kompetenti diskutēt par profesionāliem jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas, ēdināšanas un turēšanas īpatnībām. Gala pārskata un prezentācijas saturs liecina par studentu kompetenci apkopot informāciju par iegūtajiem datiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lopkopības produkcijas ražošana un to rādītāju novērtēšana un analīze.
2. Dzīvnieku vērtēšana, ciltsdarbs.
3. Dzīvnieku turēšana un ēdināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Sekmīgi izpildīta prakses programma, kur jābūt iesniegtam gala pārskatam un pievienotai atsauksmei no prakses vietas vadītāja. Vērtējumu par praksi veido gala pārskats, prezentācija un prakses aizstāvēšanas laikā diskusija par nozares aktualitātēm

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi izpildīt uzdotos prakses uzdevumus. Gala pārskatu ievieto e-studijās un pēc akcepta saņemšanas iesniedz izdrukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses vērtējumu veido atbilstoši sagatavotā un iesniegtā prakses atskaites kvalitāte, prezentācija un diskusija prakses aizstāvēšanas laikā.

Pamatliteratūra

1. Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana.
2. Dzīvnieku organizāciju mājas lapas un tajās ievietotās spēkā esošās ciltsdarba programmas.
3. LLU LF izstrādātie noformēšanas noteikumi.

Papildliteratūra

1. Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018.
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2013., 47. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nozares periodikas izdevumi (AgroTops, Saimnieks, Latvijas Lopkopis u.c.).
2. ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi.

Piezīmes

Obligāts kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai lauksaimniecībā ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis.