Kursa kods LauZP065

Kredītpunkti 3

Laukkopība I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība30/10/2012Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Indulis Melngalvis

lauksaimniecības maģistrs

Papildliteratūra

1. Adamovičs A., Kreišmane Dz., Narvils M. Zālāju ierīkošana un izmantošana zemnieku saimniecībās. Ozolnieki: LLKC, 1998. 40 lpp
2. Plīse E. Kukaiņi mežā un dārzā. Jelgava: LLU, 2009. 368 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. Praktiskais Latvietis. Rīga : Lauku Avīze. 1992-. ISSN 1407-3358.

Piezīmes

Obligāta profesionālā prakse LF profesionālā bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" Laukkopības specializācijā pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Rada iespēju iegūtās teorētiskās zināšanas specialitātē nostiprināt praktiskajā darbā lauksaimniecības uzņēmumos. Vākt, sistematizēt un aprakstīt kolekcijas par dažādām laukkopības tēmām. Iespēja salīdzināt un izteikt vērtējumu par praksē lietotajām metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc profesionālās prakses Laukkopība I studentam būs:
• nostiprinātas zināšanas un izpratne augkopības, pļavkopības, laukkopības un sēklkopības jomā; teorētiskās atziņas tiks salīdzinātas ar saimniecību praktisko pieredzi, aktuālajām problēmām;
• prasmes saistīt konkrētos augsnes un agroklimatiskos apstākļus ar lauksaimniecisko ražošanu;
• kompetence sadarbībā ar darba vadītāju veikt patstāvīgus darba uzdevumus.

Kursa plāns

1 Prakse izvēlētajā uzņēmumā
2 Prakse izvēlētajā uzņēmumā
3 Prakse izvēlētajā uzņēmumā. Prakses aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Par katru prakses tēmu jāraksta protokols, kurus apvieno prakses atskaitē. Prakses beigās aizstāv praksi. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2001. 247 lpp.
2. Priedītis A. Kultūraugu kaitēkļi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 296 lpp.
3. Augu slimības. B. Bankinas red. Jelgava: LLU, 2002. 247 lpp.
4. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.