Kursa kods LauZP064

Kredītpunkti 3

Dārzkopība I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareDārzkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Siliņa

Dr. agr.

Kursa anotācija

Mācību praksei seko profesionālā prakse, ko students iziet vismaz divos lauksaimniecības uzņēmumos. Studenti profesionālajai praksei var izvēlēties šādus virzienus: augļkopība, dārzeņkopība, daiļdārzkopība, stādaudzētavas, biškopība. Profesionālās prakses laikā studenti individuāli strādā dārzkopības uzņēmumā. Prakses laikā students, atkarībā no izvēlētā specializācijas virziena, nostiprina praktiskās iemaņas augu audzēšanas tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanā. Spēj novērtēt un salīdzināt pielietotās audzēšanas tehnoloģijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc profesionālās prakses Dārzkopība I studentam būs:
• zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem, vadības un organizatoriskiem principiem, pielietoto agrotehniku, kā arī saimniecības iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē, kooperatīvos, tirgus situācijā un lauksaimniecības organizācijās;
• apgūst prasmi saistīt konkrētos augsnes un agroklimatiskos apstākļus ar dārzkopības produkcijas ražošanu, idenficēt un noteikt kaitīgo organismu izplatību, vākt kaitīgo organismu kolekciju; izvēlēties konkrētiem apstākļiem atbilstošas tehnoloģijas;

• kompetence dārzaugu audzēšanas tehnoloģiju plānošanā, uzņēmumu vadīšanā sadarbībā ar prakses vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Prakse uzņēmumā/saimniecībā.
2 Prakse uzņēmumā/saimniecībā.

3 Prakse uzņēmumā/saimniecībā. Prakses pārskata sagatavošana, prakses aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses vietā studenti veic uzņēmuma sākotnējo izpēti, sagatavo prakses plānu, izvēlas un veic sākotnējo izpēti citā, salīdzināšanai izvēlētā uzņēmumā, sagatavo pētnieciskā darba plānu bakalaura darba izstrādāšanai. Prakses beigās sagatavo pārskatu un rezultātus publiski prezentē grupā. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. (2007) Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 284 lpp.
2. Augļkopība (2015) Atb. red. L. Ikase. LV augļkopības institūts APP, 544 lp.
3. Plīse E. (2009) Kukaiņi mežā un dārzā. Jelgava: LLU, 368 lpp.

4. Krüssman G. (1997) Die Baumschule. Berlin: Parey Buchverlag. 982 S.

Papildliteratūra

1. Žukauska I. (2008) Netradicionālā dārzkopība. Studiju materiāls. Jelgava: LLU. 123 lpp.
2. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. (1997) Plant Propagation. Principles and practices. Univ. of California, 770 p.

3. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2013) Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 4. papild. un pārstr. izd. Jelgava:LLU. 76 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzs un Drava (ISSN 0132-6457),
2. Dārza pasaule (ISSN 1407-5172), Цветоводство (ИССН 0041-4905) u. c.

3. Biškopis (ISSN 1407-221)

Piezīmes

Profesionālā prakse ir obligāta profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" pilna un nepilna laika studentiem kvalifikācijas agronoms ar specializāciju dārzkopībā iegūšanai.