Kursa kods LauZP063

Kredītpunkti 1

Laukkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Indulis Melngalvis

Mg. agr.

Kursa anotācija

Iespēja apvienot teorētiskās zināšanas ar praktisko. Iepazīt un krāt pieredzi par augsnes apstrādes metodēm, kultūraugu audzēšanas agrotehniku, mēslošanas īpatnībām, augu aizsardzības sistēmām. Vākt, sistematizēt un aprakstīt kolekcijas par dažādām laukkopības tēmām. Darba metodes kultūraugu selekcijā. Biškopība. Salīdzināt un izteikt vērtējumu par praksē lietotajām metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc mācību prakses Laukkopība studentam būs:
• nostiprinātas zināšanas un izpratne augkopības, pļavkopības, laukkopības, selekcijas un biškopības jomā;
• prasmes noteikt un izvērtēt kaitīgo organismu izplatību, ievākt to kolekcijas, noteikt laukaugu sugas un izvērtēt sējumu stāvokli, pielietoto kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju efektivitāti;
• kompetence sadarbībā ar darba vadītāju veikt saimniecības agrotehnisko pasākumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Agroķīmija, Laukkopība, Biškopība; Selekcija, Augu aizsardzība; Pļavkopība, Augkopība, prakses aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Par katru mācību prakses tēmu jāraksta protokols, kurus apvieno prakses atskaitē. Prakses beigās aizstāv mācību praksi. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2001. 247 lpp.
2. Priedītis A. Kultūraugu kaitēkļi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 296 lpp.
3. Augu slimības. B. Bankinas red. Jelgava: LLU, 2002. 247 lpp.
4. Augkopība. A. Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.

Papildliteratūra

1. Adamovičs A., Kreišmane Dz., Narvils M. Zālāju ierīkošana un izmantošana zemnieku saimniecībās. Ozolnieki: LLKC, 1998. 40 lpp
2. Plīse E. Kukaiņi mežā un dārzā. Jelgava: LLU, 2009. 368 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. Praktiskais Latvietis. Rīga : Lauku Avīze. 1992-. ISSN 1407-3358.

Piezīmes

Obligāta mācību prakse LF profesionālā bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" Laukkopības specializācijā pilna un nepilna laika studijās.