Kursa kods LauZP063

Kredītpunkti 1

Laukkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums14.04.2020

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

author vad.pētn.

Gunita Bimšteine

Dr. agr.

Kursa anotācija

Mācību prakse rada iespēju nostiprināt specializācijas virziena studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas un gūt vispārēju praktisku ievirzi par apgūtajiem teorētiskajiem kursiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par apgūto studiju kursu teorētisko zināšanu pielietošanu praksē.
Prasmes veikt novērojumus izmēģinājumos, diagnosticēt kaitīgos organismus, noteikt to izplatību un attīstības pakāpi, ievākt to kolekcijas, noteikt laukaugu un dārzaugu sugas un izvērtēt sējumu un stādījumu stāvokli, pielietoto kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju efektivitāti.
Kompetenti izvērtēt saimnieciskā un pētnieciskā darba rezultātus, analizēt kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju atbilstību saimniekošanas virzienam, izvēlētai metodei un labai lauksaimniecības praksei.

Individuālo prakšu uzdevumu izpilde. Prakses atskaites sagatavošana un prezentēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

Mācību prakse mācībspēku vadībā LLU MPS “Pēterlauki” un “Vecauce”, augkopības un dārzkopības zinātniskajās institūcijās, laukkopības un dārzkopības uzņēmumos un lauksaimniecības pakalpojumu institūcijās.

1. diena – lauka izmēģinājumu un ražojošo lauku apskate un novērtēšana augkopībā:
1. sējumu stāvokļa novērtēšana;
2. sējumos sastopamo nezāļu identifikācija;
3. kaitīgo organismu diagnosticēšana, izplatības un attīstības pakāpes novērtēšana;
4. augšņu paraugu noņemšanas kārtība, augu barošanās diagnostikas metožu praktiskais pielietojums;
5. prakses vietā pielietoto audzēšanas tehnoloģiju un to atbilstības novērtējums.

2. diena – lauka un segto platību izmēģinājumu un ražojošo lauku apskate un novērtēšana dārzeņkopībā:
1. sējumu vai stādījumu novērtēšana;
2. kaitīgo organismu diagnosticēšana, izplatības un attīstības pakāpes novērtēšana;
3. augu barošanās nodrošināšana segtajās platībās;
4. sadarbība un kooperācija dārzkopībā;
5. prakses vietā pielietoto audzēšanas tehnoloģiju un to atbilstības novērtējums.

3. diena – lauka un segto platību izmēģinājumu un ražojošo lauku apskate un novērtēšana augļkopībā:
1. augļaugu stādījumu novērtēšana;
2. dārzos sastopamo nezāļu identifikācija;
3. kaitīgo organismu diagnosticēšana, izplatības un attīstības pakāpes novērtēšana;
4. augšņu paraugu noņemšanas kārtība, augu barošanās diagnostikas metožu praktiskais pielietojums;
5. prakses vietā pielietoto audzēšanas tehnoloģiju un to atbilstības novērtējums;
6. bišu un citu dabisko apputeksnētāju klātbūtnes izvērtējums.

4. diena – jauktās ražošanas lauksaimniecības uzņēmuma un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības darbība:
1. lopbarības laukaugu un zālaugu sējumu novērtējums;
2. lopbarības nodrošinājuma un pielietoto tehnoloģiju izpēte un analīze;
3. iepazīšanās ar lopkopības nozari uzņēmumā;
4. kooperācijas būtības, darbības un rezultātu novērtējums.

5. diena – netradicionālās produkcijas ražošanas uzņēmuma un lauksaimniecības konsultāciju un izglītības sistēmas darbība:
1. uzņēmuma darbības novērtējums;
2. produkcijas realizācijas tirgus iespējas;
3. lauksaimniecības pakalpojumu organizācijas.
Prakses norises laiks katru gadu tiek precizēts.

Prakses uzdevumu un prezentācijas iesniegšanas laiks katru gadu tiek precizēts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti patstāvīgi veic docētāja izvirzītos prakses uzdevumus katrā konkrētajā studiju kursa daļā.
Patstāvīgi sagatavot prezentāciju un pievienot e-studijām norādītajā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi veic docētāja izvirzītos prakses uzdevumus katrā konkrētajā studiju kursa daļā.
Patstāvīgi sagatavot prezentāciju un pievienot e-studijām norādītajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses vērtējums “Ieskaite”, kuru veido visu prakses daļu sekmīgs vērtējums un prezentācija.

Pamatliteratūra

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2016). Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 73 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Nozares zinātniskie un profesionālie žurnāli un interneta resursi.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studentiem 7. semestrī un nepilna laika studentiem 9. semestrī laukkopības specializācijas studentiem.