Kursa kods LauZP062

Kredītpunkti 1

Dārzkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareDārzkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Siliņa

Dr. agr.

Kursa anotācija

Mācību prakse rada iespēju pirmajos trīs gados iegūtās teorētiskās zināšanas specialitātē nostiprināt praktiskās darbības pieredzes apgūšanā dārzkopības vai ar to saistītajos uzņēmumos. Mācību prakses laikā notiek zināšanu nostiprināšana speciālajos studiju kursos, dārzkopības vides izpēte un sagatavošanās profesionālajai praksei. Mācību praksei seko profesionālā prakse, ko students iziet vismaz divos lauksaimniecības uzņēmumos. Mācību prakse notiek mācībspēka vadībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem, vadības un organizatoriskiem principiem, pielietoto agrotehniku, kā arī saimniecības iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē, kooperatīvos, tirgus situācijā un lauksaimniecības organizācijās;
• apgūst prasmi saistīt konkrētos augsnes un agroklimatiskos apstākļus ar dārzkopības produkcijas ražošanu, idenficēt un noteikt kaitīgo organismu izplatību, vākt kaitīgo organismu kolekciju; izvēlēties konkrētiem apstākļiem atbilstošas tehnoloģijas;

• kompetence dārzaugu audzēšanas tehnoloģiju plānošanā, uzņēmumu vadīšanā sadarbībā ar prakses vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augļkopība, selekcija dārzkopībā, dārzeņkopība, daiļdārzkopība, apstādījumi, agroķīmija, biškopība. Prakses aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Par katru mācību prakses tēmu jāraksta protokols, kurus apvieno vienā prakses atskaitē. Prakses beigās rezultātu prezentācija. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. (2007) Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 284 lpp.
2. Augļkopība (2015). Atb. red. L. Ikase. LV augļkopības institūts APP, 544 lp.
3. Plīse E. (2009) Kukaiņi mežā un dārzā. Jelgava: LLU, 368 lpp.

4. Krüssman G. (1997). Die Baumschule. Berlin: Parey Buchverlag. 982 S.

Papildliteratūra

1. Žukauska I. (2008). Netradicionālā dārzkopība. Studiju materiāls. Jelgava: LLU. 123 lpp.

2. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. (1997). Plant Propagation. Principles and practices //Univ. of California, 770 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzs un Drava (ISSN 0132-6457),
2. Dārza pasaule (ISSN 1407-5172), Цветоводство (ИССН 0041-4905) u. c.

3. Biškopis (ISSN 1407-221)

Piezīmes

Obligāta mācību prakse LF profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" pilna un nepilna laika studentiem Agronoma kvalifikācijas ar specializāciju dārzkopībā iegūšanai .