Kursa kods LauZP057

Kredītpunkti 2

Tehnoloģiskā mācību prakse

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir apgūt informācijas savākšanu par ražošanā esoša pārtikas rūpniecības uzņēmuma pašreizējo stāvokli, ietverot tā tehnoloģiskā procesa raksturojumu, situācijas plāna un ražošanas ēku plānojuma uzņemšanu dabā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par pārtikas ražošanas uzņēmuma apsekošanu un nepieciešamo datu apkopšanu, lai izstrādātu šī uzņēmuma tehnoloģijas un mehanizācijas modernizācijas risinājumu.
• Prasmes - sastādīt pārtikas ražošanas uzņēmuma tehnoloģiskā procesa aprakstu, izstrādāt šī uzņēmuma situācijas plānu, kā arī ražošanas ēku šķērsgriezuma un plānojuma skices.
• Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas inženiera projektētāja darbam, strādājot pie pārtikas ražošanas uzņēmumu tehnoloģiskās pilnveides un tehniskās modernizācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lekcijas un praktiskie darbi auditorijās
2 Nodarbības ražošanas objektos

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students tiek pielaists pie eksāmena kārtošanas pēc lekciju kursa noklausīšanās, praktisko darbu izstrādes un studiju projekta izpildes.

Pamatliteratūra

1. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
2. Piimanduse käsiraamat./ Kostaja A.Olkonen. Tartu: EPMÜ Loomakasvatusinstituut, 2001. 667 p.
3. Veiselautade kasiraamat. /Koostanud V.Luts. Saku: AS Rebellis, 2001. 185 p.

Papildliteratūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Побединский В.М., Вранчан В.Г., Скляр П.Ф. Заготовка и переработка молока. (Технология и оборудование). Кишинёв: ГАУМ, 2003. 255 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164 Ir LLU FB
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598

Piezīmes

Obl.: LLU Tehniskās fakultātes akadēmiskās bakalauru studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai "Pārtikas iekārtas".