Kursa kods LauZP051

Kredītpunkti 2

Lauksaimniecības pamati

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ingrīda Augšpole

Dr. sc. ing.

author

Indulis Melngalvis

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

Kursa anotācija

Iepazīties ar augsnes pamatīpašībām: horizonti, reakcija, granulometriskais sastāvs. Kultūraugu sugu anatomiskās, morfoloģiskās, augšanas un audzēšanas tehnoloģiju īpatnības. Augsnes apstrāde. Nezāļu bioloģija, izplatības novērtēšana, uzskaite un apkarošana. Augļu dārzu kultūraugi. Mājdzīvnieku audzēšana un ēdināšana. Lauksaimniecības tehnika. Augu sugu pazīšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc mācību prakses apguves studentam būs:
• zināšanas un izpratne par lauksaimnieciskajā ražošanā pieejamajiem resursiem; traktora transportagregāta sastādīšanu un laukkopībā pielietojamajām mašīnām;
• prasmes atpazīt lauka apstākļos galvenās augu sugas, t.sk. laukaugus, dārzaugus un nezāles; veikt to uzskaiti, novērtēt augsnes pamatīpašības un augsnes apstrādes kvalitāti, traktorvadīšanas pamatiemaņas, izvērtēt lopkopībā pielietotās tehnoloģijas;
• kompetences veikt pirmējos praktiskos darbus lauksaimniecībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 L.s. mehanizācija (2 dienas); Botānika (3 dienas);
2 Augkopība (1 diena); Dārzkopība (1 diena);Lopkopība (1 diena); Laukkopība (1 diena); aizstāvēšana (1 diena).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses atskaites izstrāde un prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Par katru mācību prakses tēmu jāraksta protokols, ko apvieno prakses atskaitē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaudes veids - ieskaite. Jābūt nostrādātām un ieskaitītām visām prakses tēmām.

Pamatliteratūra

1. Agronomijas pamati. Sast. A. Ruža u.c. Rīga: Zvaigzne, 1994. 352 lpp.
2. Augkopība. A. Ružas red.. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
3. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. Sigulda, 2001. 191 lpp.

4. Gavrilova Ģ., Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora : Taksonu saraksts. Rīga: Latv. Akad. b-ka, 1999. 136 lpp.

Papildliteratūra

1. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums. Jelgava: LLU. 477 lpp.
2. Augsnes zinātne. Mācību prakses programma un metodiskie norādījumi. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 1999. 86 lpp.
3. Augļkopība. Red. L. Ikause. LVAI. 2015. 544 lpp.
4. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 366 lpp.

5. Pētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga: Zvaigzne, 1980. 590 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.

4. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Kurss obligāts Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" visu specializāciju studentiem.