Kursa kods LauZP050

Kredītpunkti 3

Agronomija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Indulis Melngalvis

Mg. agr.

author viesdoc.

Gundega Putniece

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

Kursa anotācija

Praksi veido mācību ekskursijas, prakses: augsnes zinātnē vai lopkopībā, augu un dzīvnieku fizioloģijā. Zinātnisko iestāžu, konsultāciju centru, lauksaimniecības uzņēmumu apmeklējums. Izmēģinājumu un demonstrējumu lauku ierīkošana. Lauksaimnieciska rakstura izstāžu organizācija. Augšņu izpēte un klasifikācija, zemes kvalitatīvais novērtējums. Šķirnes dzīvnieku cilts uzskaite.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc mācību prakses apguves studentam būs:
• zināšanas un izpratne par augsnes zinātnes, lopkopības, augu un dzīvnieku fizioloģijas, kā arī pētījumu metodikas priekšmetos gūto teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskos apstākļos; lauksaimnieciska rakstura pētniecības iestāžu un izstāžu organizāciju;
• prasmes izvērtēt augsnes īpašības, dzīvnieku un augu fizioloģiskos procesus, veikt novērojumus izmēģinājumos un izvēlēties iegūto datu apstrādes metodes, kā arī veikt šķirnes dzīvnieku cilts uzskaiti;
• kompetences veikt praktiskas darbības augsnes vērtēšanas, lopkopības, dzīvnieku un augu fizioloģijas jomās, kā arī veikt un izvērtēt pētnieciska darba rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mācību ekskursijas - 3 dienas, Pētījumu metodika - 2 dienas.
2. Augu fizioloģija - 2 dienas, Dzīvnieku fizioloģija - 2 dienas, prakses aizstāvēšana - 1 diena.

3. Augsnes zinātne vai Lopkopība - 5 dienas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses atskaites izstrāde un mutiska prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Par katru mācību prakses tēmu jāraksta protokols, ko apvieno prakses atskaitē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaudes veids - ieskaite. Jābūt nostrādātām un ieskaitītām visām prakses tēmām.

Pamatliteratūra

1. Siliņa A., Dreijere S., Arbidāns D., Zauers K. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA LLKC, 2013. 47 lpp. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files
2. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Dardedze hologrāfija, 2016. 52 lpp. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/
Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
3. Augsnes diagnostika un apraksts: Lauku darbu metodika. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2007. 120 lpp.
4. Rubenis J. Agronomisko izmēģinājumu metodikas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 158 lpp.

5. Garančs A. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006. 340 lpp.

Papildliteratūra

1. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. LLKC: Ozolnieki. 2013. 36 lpp. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf.
3. Mauriņa H. Augu fizioloģija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 358 lpp.

4. Garančs A. Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rēzekne: Latgales druka, 1999. 303 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakult.. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
4. Veterinārais Žurnāls: Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. Rīga: Latvijas Veterinārārstu biedrība. ISSN 1407-0065.

Piezīmes

Obligāta Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura programmas „Lauksaimniecība” visām studiju specializācijām.