Kursa kods LauZP042

Kredītpunkti 2

Tehnoloģiskā mācību prakse

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Praktiska traktora uzbūves, darbības un sākotnējās vadīšanas iemaņu apguve mācību poligonā. Traktora transportagregāta sastādīšana, braukšana un manevrēšana. Laukkopības un dārzeņkopības mašīnu (arklu, kultivatoru, sējmašīnu, smidzinātāju, pļaujmašīnu) nostādīšana darbam un darbs uz lauka. Stacionāro graudu pirmapstrādes mašīnu sagatavošana darbam, graudu tīrīšana un šķirošana. Mašīnu darba kvalitātes novērtēšana. Izmantoto mašīnu pēcdarba apkope un sagatavošana glabāšanai. Lopkopības tehnoloģijas mācību prakses daļā studenti kopā ar pasniedzēju analizē fermu uz vietas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - lauksaimniecības mehanizācijas jautājumos, tehnoloģijās un pielietojamās mašīnās, mašīnu konstruktīvajos risinājumos, darbībā un regulēšanā.
• Prasmes - praktiskas pamatzināšanas lauksaimniecības un lopkopības mehanizācijā, pielietojamās tehnikas darbības tehnoloģiskajos un tehniskajos risinājumos.
• Kompetence - iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju kompetenti pārzināt mehanizācijas jautājumus, izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Iepriekš jābūt iesniegtai individuālai prakses atskaitei, kurā apkopota informācija par katru apmeklēto prakses objektu. Ieskaiti kārto prakses pēdējā dienā rakstiski visa grupa.

Pamatliteratūra

1. Pinnis U. Minerālmēslu izkliedētāji. [Rīga] : LLU Ulbrokas ZC, 2003. 24 lpp.
2. E-studiju materiāli: www.llu.lv, e-studijas, TF, Lauksaimniecības tehnika
3. Vilde A., Ruciņš Ā., Viesturs D. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. Jelgava: LLU, 2008. 48 lpp.

Papildliteratūra

1. Kronbergs, Kažotnieks J.. Lauka smidzinātāji un to darbība. Ozolnieki: LKIAC, 1997. 32 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598

Piezīmes

Obligāta prakse Tehniskās fakultātes akadēmisko studiju programmas apakšprogrammām “Lauksaimniecības tehnika” studijās.