Kursa kods LauZP004

Kredītpunkti 1

Meža aizsardzība

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)12/09/2014Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Gailis

Lauksaimniecības doktors

author viesdoc.

Elga Plīse

Bioloģijas doktors

author prof.

Biruta Bankina

Bioloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Tainter F.H., Baker F.A. Principles of forest pathology. New York: John Wiley&Sons. 1996. 805 p.
2. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Rīga: A/S „Latvijas valsts meži”, 2006. 128 lpp.
3. Rupais A. Kokaugu kaitēkļu sugu noteicējs pēc bojājumiem augļu dārzos un apstādījumos. Rīga: Valsts Augu aizsardzības dienests, 1999. 271 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic forestry. [ tiešsaiste]. Vol. 1, no. 1 (1995)- Kaunas : Lithuanian Forest Research Institute. sēj. ISSN 1392-1355. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams: http://www.balticforestry.mi.lt/bf/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=110
2. Forest pathology. ISSN: 1439-0329. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams Wiley datubāzē: http://dx.doi.org/10.1111/(ISSN)1439-0329
3. Journal of Applied Ecology : an official journal of the British Ecological Society. [tiešsaiste]. Vol. 1 (May 1964)- Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1964- sēj. ISSN: 1365-2664. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams Wiley datubāzē: http://dx.doi.org/10.1111/(ISSN)1365-2664

Piezīmes

Obligāta prakse MF akadēmiskās bakalaura studiju programmai „Mežzinātne”.

Kursa anotācija

Mācību prakse meža aizsardzībā ir turpinājums teorētiskajam kursam meža entomoloģijā un meža fitopatoloģijā. Praksē studenti iepazīstas dabā ar nozīmīgākajiem meža kaitēkļiem, to attīstības stadijām, to uzskaites metodēm un izraisītajiem bojājumiem, kā arī mācās ieraudzīt un atpazīt kokaugu slimības un iepazīstas ar to uzskaites metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Studenti izprot teorētisko zināšanu augu patoloģijā un entomoloģijā saistību ar praktisko mežsaimniecību.
• Studenti prot ieraudzīt un diagnosticēt slimības un kaitēkļus mežā un kokaudzētavās.
• Ir kompetenti izvērtēt meža vai stādmateriāla veselīgumu konkrētos apstākļos.

Kursa plāns

1 Slimību un kaitēkļu atrašana un noteikšana dabā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Slimību kolekcija un herbārijs, kaitēkļu un to radīto bojājumu kolekcija.

Pamatliteratūra

1. Augu slimības /B. Bankinas red. Jelgava: LLU, 2003. 247 lpp.
2. Plīse E., Bičevskis M. Meža entomoloģija. Jelgava: LLU, 2001. 294 lpp.
3. Plīse E. Kokaugu kaitēkļi. Jelgava: LLU, 2004. 239 lpp.
4. Plīse E. Latvijas kokaugu kaitēkļi. Rokasgrāmata. Jelgava; [Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2007. 229 lpp.