Kursa kods LauZ6136

Kredītpunkti 5

Mazo atgremotāju audzēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Dzīvnieku un piena lopkopības zinātneLopkopība80245618/02/2016Dzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Lauksaimniecības doktors

author lekt.

Elita Aplociņa

lauksaimniecības maģistrs

Priekšzināšanas

LauZ5037, Dzīvnieku ēdināšanas bioķīmiskie un fizioloģiskie aspekti

LauZ5144, Imūnģenētika un biotehnoloģija

LauZ6066, Lauksaimniecības bioloģija

Papildliteratūra

1. Norvele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 303 lpp.
2. Ciltsdarba programmas Latvijā. Ciltsdarba programmas šķirnes aitu audzēšanai [tiešsaiste] [skatīts 1.11.2016.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a3
3. Ciltsdarba programmas Latvijā. Ciltsdarba programmas šķirnes kazu audzēšanai [tiešsaiste] [skatīts 1.11.2016.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a3

Periodika un citi informācijas avoti

1. Schafzucht. Das Magazin fur Schafe-und Ziegehalter Pieejams: http://www.schafzucht-online.de/
2. Žurnāls "AgroTops” ISSN 1407-5164.
3. Žurnāls "Saimnieks LV" ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss (B daļa) Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" lopkopības
studiju virzienam.

Kursa anotācija

Maģistranti padziļināti iepazīstas ar mazo atgremotājdzīvnieku (aitu un kazu) audzēšanas tautsaimniecisko nozīmi, bioloģiskām īpašībām. Kursa apguvē pievēršas aitkopības un kazkopības produkcijas ieguves un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Vērtē ģenētisko, fizioloģisko un vides faktoru ietekmi uz dažāda vecuma un dzimuma aitu un kazu augšanu un attīstību, to piemērotību daudzveidīgās produkcijas ieguvei. Analizē pārraudzībā uzkrāto informāciju, izvērtē to atbilstību ciltsdarba programmas prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par aitu un kazu bioloģiskajām īpašībām, to piemērotību daudzveidīgas produkcijas ieguvei.
• Prasmes izvēlēties piemērotākās aitu un kazu šķirnes un turēšanas tehnoloģijas, konkrētās produkcijas ieguvei.
• Kompetence sniegt konsultācijas aitu un kazu audzēšanā un piemērotu tehnoloģiju izvēlē, patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus, studēt un analizēt zinātnisko un citu literatūru aitkopībā un kazkopībā.

Kursa plāns

1 Aitkopības un kazkopības nozaru raksturojums. Aitu un kazu šķirnes un to saimnieciski derīgās pazīmes
2 Aitu un kazu konstitūcija, eksterjers un interjers. Ķermeņa izmēri.
3 Eksterjera novērtēšanas metodes, to pielietojums.
4 Seminārs: Aitu un kazu šķirnes, to piemeŗotība dažādu produkcijas veidu ieguvei.
5 Vilna. Ādas un vilnas veidošanās embrionālās attīstības periodā. Vilnas matiņu morfoloģiskā uzbūve.
6 Piens. Piena ķīmiskais sastāvs, tā vērtība un izmantošana. Piena produkciju ietekmējošie faktori.
7 Gaļas produktivitāti raksturojošās pazīmes, tās ietekmējošie faktori. Gaļas ķīmiskais sastāvs un vērtība.
8 Seminārs: Kvalitatīva piena un gaļas ieguves pamatprincipi.
9 Ciltsdarba teorētiskais pamatojums. Izlases un pāru atlases principi. Dažāda vecuma un dzimuma aitu un kazu vērtēšana.
10 Audzēšanas metodes. Vaislinieku pārbaude pēc pēcnācēju kvalitātes stacijas un saimniecības apstākļos.
11 Ciltsdarbā iesaistītās organizācijas. Aitu un kazu ierakstīšana ciltsgrāmatā.
12 Šķirnes dzīvnieku individuālās produktivitātes un izcelšanās uzskaite un ciltsdokumentu sagatavošana.
13 Seminārs: Ciltsdarba programma programmas mazo atgremotājdzīvnieku audzēšanai Latvijā.
14 Ganāmpulka komplektēšana un struktūra.
15 Aitu un kazu atnešanās organizēšana. Jaundzimušo izaudzēšana un atšķiršana no mātēm.
16 Seminārs: Ganāmpulka uzturēšanas izmaksas, to pazemināšanas iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti praktiskie darbi, sagatvota un sagatvotas prezentācijas par plānotām semināru tēmām. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. Rīga: Biedrība "Latvijas Aitu audzētāju asociācija", 2011. 96 lpp. Pieejams: http://old.llkc.lv/files/biblioteka/201406/20140610-1850-aitu-rokasgramata.pdf
2. Sprūžs J. Kazkopības ABC. Jelgava: LLU, 1996. 96 lpp.
3. Kazkopības rokasgrāmata. Autoru kolektīvs: Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piliena K. Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2015. 76 lp. [Tiešsaiste] [skatīts 1.11.2016.]. Pieejams:http://laukutikls.lv/kazkopibas-rokasgramata.
4. Latvijas aitu audzēšanas nozares attīstības stratēģija līdz 2023. gadam. Sigulda, 2013. 43 lp. [Tiešsaiste] [skatīts 1.11.2016.]. Pieejams: http://www.latvijasaita.lv/doc/LAAA_Strategija_2023.pdf