Kursa kods LauZ6133

Kredītpunkti 5

Augļkopības zinātne

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneDārzkopība80404019/02/2016Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof. (Emeritus)

Mintauts Āboliņš

Lauksaimniecības doktors

author viesdoc.

Kaspars Kampuss

Lauksaimniecības doktors

Priekšzināšanas

LauZ6105, Dārzkopības bioloģiskie pamati

Papildliteratūra

1. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
2. Improving the health-promoting properties of fruit end vegetable products. F.A.Tomas-Barberan, M.I.Gil (ed.). England: Woodhead Publishing, 2008. 559 p.
3. Wills R.B.H., McGlasson W.B., Graham D., Joyce D.C. Postharvest. (5th edition). An introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals. 5th edition. UK: CABI Publishing, 2007. 227 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. ISHS izdevums "Acta Horticulturae" ISSN: 0567-7572
2. Žurnāls "Agrotops" ISSN: 407-5164
3. Westwood M.N. Temperate-zone pomology physiology and culture. 3rd edition. Portland, Oregon, USA: Timber Press, 1993. 523 p.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļa) studiju kurss LF augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības maģistra studiju programmām "Lauksaimniecība".

Kursa anotācija

Maģistranti padziļināti izzina augļaugu genofondu veidojošās botāniskās formas, to izplatības ģeogrāfiju. Augļaugu un to šķirņu daudzveidība un klasifikācijas sistēmas. Augļu un ogu ražošanas tehnoloģiju saistība ar to bioloģiskajām īpatnībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām maģistrantam būs:
• padziļinātas zināšanas par galveno augļaugu botānisko un pomoloģisko sastāvu saistībā ar ekoloģiskiem apstākļiem un izmantojamām audzēšanas tehnoloģijām, kā arī jaunāko pētījumu galvenajiem rezultātiem un virzieniem nozarē.
• prasmes analizēt un pamatot kultūraugu un audzēšanas tehnoloģiju izvēli ar mērķi sekmēt ekonomiski izdevīgas daudzveidīgas ogu/augļu produkcijas ražošanu, izvērtēt jauno zinātnisko informāciju un ieviest to ražošanā.
• kompetence formulēt un analizēt zinātniskas problēmas augļkopības nozarē, plānot un veikt pētījumus.

Kursa plāns

1 Augļkopība - ražošanas un pētnieciskās darbības virziens. Augļu un ogu ražošana Latvijā un pasaulē.
2 Augļkopības nozīme ilgtspējīgā lauksaimniecības attīstībā Latvijā un veselīgas pārtikas nodrošināšanā
3 Pomoloģija - mācība par augļaugu šķirnēm. Šķirņu klasifikācijas sistēmas.
4 Ābolu ražošana. Ābeļu šķirnes, to veidošanā izmanotās sugas
5 Bumbieru ražošana. To šķirnes, to veidošanā izmanotās sugas
6 Saldo un skābo ķiršu ražošana. To šķirņu veidošanā izmanotās sugas, šķirņu klasifikācija.
7 Plūmju ražošana. To šķirņu veidošanā izmanotās sugas, ģenētiskā dažādība, šķirņu klasifikācija.
8 Zemeņu ražošana. Zemeņu sugas, kas izmantotas dārza zemeņu genofonda pamatu veidošanai. Zemeņu šķirnes
9 Aveņu ražošana. Aveņu šķirnes, klasifikācija. Aveņu kā kultūrauga piemērotība un apdraudētība Latvijas apstākļos
10 Upeņu un jāņogu ražošanas īpatnības. Sugu sastāvs, kas izmantotas upeņu šķirņu izveidē.
11 Dzērvenes, to šķirnes un ražošanas īpatnības. Amerikas lielogu un Eiropas purva dzērvenes
12 Krūmmellenes, to kultivēto šķirņu genotipiskais raksturs. Pieredze krūmmelleņu pavairošanā un audzēšanā
13 Vīnkoki. Vīnkopība kā patstāvīga nozare un kā ogkopības apakšstruktūras nozares nozīmību noteicošie apstākļi.
14 Smiltsērkšķi, to ražošanas īpatnības dažādiem izmantošanas veidiem.
15 Maz izplatīto augļu un ogu audzēšanas iespējas Latvijā: sugas, šķirnes, augļu izmantošana
16 Augļkopības iespējamās attīstības perspektīvas Latvijā un Eiropā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā – semināri (ja grupā vismaz 5 studenti) vai referāts par atsevišķām noteiktām tēmām. Eksāmens. Gala atzīmi veido eksāmena atzīme (75%) un semestra laikā veikto darbu vērtējumu vidējā atzīme (25%).

Pamatliteratūra

1. Temperate and subtropical fruit production. D. I. Jackson, N. E. Looney (ed.). 2nd edition. UK: CABI Publishing, 2006. 332 p.
2. The Encyclopedia of Fruit and Nuts. J. Janick, R.E. Paull. (ed.). Wallingford, UK; Cambridge, MA: CAB International, 2008. 954 p.
3. Fundamentals of Temperate Zone Tree Fruit Production. Ed. by J. Tromp, A.D. Webster, S.J.Wetheim. Leiden: Backuys Publishers, 2005. 400 p.