Kursa kods LauZ6132

Kredītpunkti 5

Biškopības zinātne un dravošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Dace Siliņa

Dr. agr.

author lekt.

Marta Liepniece

Mg. agr.

Kursa anotācija

Sniedz padziļinātu izpratni par medus bites (Apis mellifera ) anatomiju un fizioloģiju, to fizioloģisko vajadzību nodrošināšanu saistībā ar ekoloģiskajiem apstākļiem. Apgūst bišu selekcijas ģenētiskos pamatus, iedzimtību un mainību, spēj zinātniski izskaidrot mainības un iedzimtības izpausmes bišu ontoģenēzē, izprot bišu selekcijas metodes izvēli. Apskata mērķtiecīgas dravošanas metodes, bišu pasugas un to piemērotību konkrētam dravošanas veidam. Iepazīstas un raksturo bišu barības bāzes nodrošināšanas tehnoloģijām. Raksturo bišu slimības un kaitēkļus, un to ierobežošanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas bišu bioloģijā, selekcijā, slimību ierobežošanā un mērķtiecīgu dravošanas metožu izvēlē, barības bāzes nodrošināšanas veidos; zināšanas par atbilstošas metodes izvēli noteikta pētniecības darba mērķa sasniegšanai;
• prasmes zinātniski izskaidrot mainības un iedzimtības izpausmes bišu ontoģenēzē, izprast mērķtiecīgas bišu selekcijas metodes; prast izvēlēties mērķtiecīgas dravošanas metodes konkrētā situācijā; noteikt dabisko bišu barības bāzi dravas apkārtnē un aprēķināt kultivējamo nektāraugu platības vienmērīga ienesuma nodrošināšanai; pielietot metodoloģiski motivētas metodes bišu pētniecībā dažādās to darbības situācijās, kā arī atraisīt radošu izdomu jaunu pētniecības metožu izstrādei izmantojot moderno tehnisko līdzekļu bāzes;
• kompetence vadīt ražošanas vai konsultatīvo darbu; veikt zinātniskus pētījumus izmantojot apgūtās metodes bišu selekcijā; analizēt zinātnisko literatūru par bišu bioloģiju, selekciju un dravošanu; formulēt un pamatot problēmas biškopībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bišu evolūcija. Medus bite (Apis melifera L.) entomofaunas sistēmā. Medus bišu filoģēnēze.
2 Bišu saime. Bišu īpatņu sastāvs saimē: dzimumu atšķirība, uzvedība, darbība stropā un ārpus tā.
3 Bišu anatomija, bišu īpatņu anatomiskās atšķirības. Bišu vairošanās. Mākslīgas vairošanas bioloģiskie pamati.
4 Bišu uzturs (nektārs, ziedputekšņi, ūdens, cukurs, medus), to ķīmiskais sastāvs un uzturvērtība.
5 Bišu maņu orgāni, Bišu kustības. Lidojums.
6 Bišu selekcija - vēsture un sasniegumi mūsdienās. Bišu selekcija Latvijā.
7 Bišu selekcijas ģenētiskie pamati, ontoģenētiskā mainība, modifikatīvās mainības nozīme biškopībā.
8 Selekcijas darba izejas materiāls. Apis sp. sugas, to raksturojums un izplatība, introducētās sugas.
9 Bišu selekcijas darba metodes. Dabiskā un mākslīgā izlase, hibrisizācija, inbrīdings, Bišu māšu un tranu audzēšana.
10 Bišu māšu apsēklošana: dabīga, mākslīga, instrumentāla. Selekcijas darba organizēšana.
11 Bišu saimju bonitēšana. Bišu māšu kvalitātes un produktivitātes vērtēšana. Ciltsdarbs biškopībā.
12 Bišu barības bāze, tās ietekme uz bišu uzvedību.
13 Dravošanas attīstības virzieni, veidi un īpatnības pasaulē un Latvijā.
14 Stropu veidi un nozīme (pētniecībai, dravošanai paviljonos, ar divām bišu mātēm, nukleusu stropi).
15 Būves dabā un dravas inventārs. Bišu barības bāze, tās novērtēšana, savvaļas un sētie nektāraugi.
16 Bišu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Līdzdalība semināros ar noteiktu uzdevumu izpildi, izstrādāti laboratorijas darbi, sagatavots un aizstāvēts referāts (zinātniskas literatūras apkopojums par programmā paredzētu tematu). Mutisks eksāmens, kura vērtējumā iekļauta arī referāta novērtējuma atzīme. Eksāmenu kārto pie komisijas.

Pamatliteratūra

1. Dade H.A. Anatomy and Dissection of the Honeybee. Oxford: Alden press, 2009. 196 p.
2. Seeley T.D. The wisdom of the hive the social physiology of honey bee colonies. Havard: President and Fellows of Harvard College, 1995. 318 p.
3. Rinderer Th. Bee Genetics and Breeding: Northern Bee Books. Oxford: Alden press, 2008. 444 p.
4. The hive and the honey bee. Edited by Joe M. Graham. Printed in the USA by Bookmasters, inc., Manssfield, OHIO, 2003.

Papildliteratūra

1. Pollen and Bee pollen of some plant species. Ed. by J. Brindza, V. Brovarskyi. Ukraine, Kyiv: Publisher Korsunskiy vidavnichiy dim “Vsesvit”, 2013. 137 p.
2. Ritmanis Z. Medus un citi biškopības produkti. Rīga: Nordik, 2004. 264 lpp.
3. Kornets A. Bišu slimības. Rīga: Zvaigzne, 1980. 207 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biškopis. ISSN 9741407-221008
2. Journal of Apicultural Science. ISSN 0021-8596

Piezīmes

Ierobežotas izvēles (B daļa) studiju kurss augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība".