Kursa kods LauZ6131

Kredītpunkti 14

Maģistra darbs III

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)30/10/2012Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Biruta Bankina

Bioloģijas doktors

Piezīmes

Obligāts akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība".

Kursa anotācija

Eksperimentu un/vai pētījumu veikšana. Rezultātu analīze.Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students ir ieguvis padziļinātas zināšanas ar maģistra darbu saistītajā jomā.
Prot apkopot iegūtos datus, tos analizēt un saistīt ar agrāk iegūtajiem pētījumu rezultātiem.
Rezultātā spēj radoši integrēt iegūtās zināšanas savā pētījumā. Ir spējīgs publiski diskutēt par pētījuma rezultātiem un pamatot secinājumus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam maģistra darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistra darba sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ir iesniegts un aizstāvēts Maģistra darbs.

Pamatliteratūra

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2012) Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 4. papild. un pārstr. izd. Jelgava: LLU, 2012.