Kursa kods LauZ6130

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)30/10/2012Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Biruta Bankina

Bioloģijas doktors

Piezīmes

Obligāts akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība".

Kursa anotācija

Literatūras studiju turpināšana, literatūras apskata sagatavošana un aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students ir ieguvis padziļinātas zināšanas izvēlētajā šaurajā specializācijas jomā.
Prot apkopot un analizēt zinātnisko literatūru, veidot prezentāciju par izvēlēto tēmu.
Rezultātā spēj kritiski izvērtēt literatūras datus, spējīgs publiski diskutēt par jaunajām idejām un hipotēzēm.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam literatūras apskatam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, apskata sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ir iesniegts pareizi noformēts literatūras apskats, un izmantotās literatūras avotu daudzums un kvalitāte atbilst darba tēmai un maģistra studiju līmenim – izmantoti primārie literatūras avoti (raksti zinātniskajos žurnālos un konferenču rakstu krājumos u. c.).

Pamatliteratūra

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 4.papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2012.