Kursa kods LauZ6129

Kredītpunkti 6

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)30/10/2012Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Biruta Bankina

Bioloģijas doktors

Piezīmes

Obligāts akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība".

Kursa anotācija

Maģistra darba tematika tiek izvēlēta atkarībā no specializācijas virziena un izvēlētās tēmas. Pirmajā studiju gadā jāizstrādā maģistra darba uzdevums un jāuzsāk literatūras studijas, kā arī jāsagatavo pētījumu metodika un jāsaplāno pētījumu gaita.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas izvēlētajā šaurajā maģistra darba tematikā un padziļinātas prasmes darbā ar zinātnisko literatūru, kā rezultātā spēj apkopot un analizēt zinātnisko literatūru un izvērtēt un izvēlēties darba tematikai atbilstošas pētniecības metodes. Sagatavotajam pārskatam jāsniedz priekšstats par to, kā tiks īstenots maģistra darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam patstāvīgajam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ir iesniegts pareizi noformēts patstāvīgais darbs, kurā apkopots līdz šim paveiktais Maģistra darba izstrādē atbilstoši zinātniskā darba plānam.

Pamatliteratūra

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 4.papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2012.