Kursa kods LauZ6127

Kredītpunkti 5

Zāles lopbarības sagatavošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits56

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aleksandrs Adamovičs

Dr. agr.

Kursa anotācija

Zāles lopbarības sagatavošana kā kompleksa lauksaimniecības nozare, tās pamatuzdevumi. Zālaugu racionāla izmantošana, zāles pļaušana, zālaugu optimālie izmantošanas laiki un biežums kvalitatīvas lopbarības sagatavošanai. Zāles apvītināšana uz lauka, fizioloģiskie un bioloģiskie procesi zālaugos pēc to nopļaušanas. Siena, skābsiena un skābbarības sagatavošanas tehnoloģijas, konservētās zāles lopbarības sagatavošana, zāles lopbarības valsts standarti, zāles lopbarības uzskaite un novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par fizioloģiskiem un bioķīmiskiem procesiem, kas notiek zāles lopbarībā tās sagatavošanas un uzglabāšanas laikā, lopbarības kvalitāti ietekmējošiem faktoriem un to regulēšanas iespējām. Studenti prot izvēlēties zinātniski pamatotas zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas, sastādīt zāles lopbarības ieguves tehnoloģiskos plānus. Prot iegūtās prasmes pielietot jaunākajās informācijas tehnoloģijās un orientēties informācijā, publiski uzstāties un diskutēt, patstāvīgi sagatavot prezentāciju un profesionāli to aizstāvēt. Studenti ir kompetenti organizēt lopbarības ražošanu, ražas novākšanu, pirmapstrādi, uzglabāšanu, realizāciju, izvēlēties piemērotāku tehniku tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Studēt, kā arī analizēt zinātnisko literatūru un turpināt pašizglītoties par kursā iekļautajām tēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zāles lopbarības veidi, to ķīmiskais sastāvs un enerģētiskā vērtība.
2 Izejvielu koneijers dažādu zāles lopbarības veidu sagatavošanai.
3 Zālaugu pļaušanas laiku, augstuma, biežuma izvēle un zinātniskais pamatojums.
4 Zāles apvītināšana un žāvēšana uz lauka. Procesa paātrināšanas paņēmieni.
5 Siena sagatavošana. Siena veidi un to sagatavošana.
6 Siena uzglabāšana.
7 Skābsiena un skābbarības sagatavošana. Tehnoloģisko operāciju veidi un pamatprasības.
8 Skābsiena un skābbarības glabātuves, to izvēles pamatojums dažāda lieluma fermām.
9 Rituļskābbarības sagatavošanas tehnoloģija.
10 Zāles ķīmiskā konservēšana..
11 Zālaugu konservēšanas mikrobioloģija.
12 Zālaugu ieskābēšana, to ietekmējošie faktori, īpatnības, regulēšanas iespējas.
13 Mākslīgi atūdeņotas zāles lopbarības ražošana.
14 Zāles lopbarības uzskaite un novērtēšana.
15 Zāles lopbarības valsts standarti.
16 Zāles lopbarības ražošanas ekonomika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens, kura vērtējumā tiek iekļauta referāta vidējā atzīme.

Pamatliteratūra

1. Frame I. Improved grassland management. Farming Press, United Kingdom, 1992. 351 p.
2. Cool-season forage grasses edited by L.E.Moser et al.; American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America. Madison, Wisconsin : ASA, 1996. 841 p.
3. Агрономия. Под редакцией В.Д. Мухи. Москва: Колос, 2001. 504 с. ISBN 5100035528.

Papildliteratūra

1. Grassland Science in Europe, EGF, Vol. 5-14., 2005-2011.
2. Полуэктов Р.А. Динамические модели агроэкосистем. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1991. 311 с.
3. Būmane S. Minerālmēslojuma optimizācija ganību airenes sēklaudzēšanas sējumos minerālaugsnēs: promocijas darbs. LLU, LF, Jelgava: LLU, 2009. 151 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Rakstu krājumi - Agronomy Research ISSN: 1406-894X. http://www.eau.ee/~agronomy/
3. Crop Science Published by The American Society of Agronomy. ISSN (printed): 0011-183X. ISSN (electronic): 1435-0653.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" specializācijas virzienam Laukkopība.