Kursa kods LauZ6126

Kredītpunkti 5

Zirgu audzēšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Dzīvnieku un piena lopkopības zinātneLopkopība80404001/11/2011Dzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Rozītis

lauksaimniecības maģistrs

Papildliteratūra

1. Baltakmens R. Bērie, sirmie, dūkanie. Rīga: Zinātne, 1990. 210 lpp.
2. Gold M. Der Pferdewirt 9. 217. lpp.
3. Ciltsdarba programma zirgu audzēšanā.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Конный мир. Москва: ООО "Королевский издательский центр". ISSN 1609-0535.
2. Коневодство и конный спорт: массово-производственный и спортивно-методический иллюстрированный журнал. Москва: Колос. ISSN 0023-3285.
3. Pferde der Welt

Piezīmes

Izvēles studiju kurss LF akadēmiskās vai profesionālās maģistra studiju programmas Lopkopības specializācijas virziena studentiem.

Kursa anotācija

Zirgkopības tautsaimnieciskā nozīme, zirgaudzēšanas virzieni pasaulē, Eiropā, Latvijā. Zirgu selekcijas mērķi un realizācijas metodes, zirgu izlasē. Kvantitatīvo pazīmju pētījumu rezultāti un to izmantošanas iespējas. Latvijas šķirnes genofonds, tā raksturojums, izmantošanas virzieni. Identifikācijas metodes, selekcijas indeksi un to izmantošana. Tīraudzēšanas efektivitāte. Audzēšanas programmas Latvijas zirgu šķirnē sporta tipam un ģenētiskajiem resursiem, to informatīvais nodrošinājums un pielietojuma iespējas Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par: 1) zirgu audzēšanas metodēm, to pielietojamu; 2) Zirgu darbaspēju novērtēšana un to ietekmējošie faktori; 3) dažādu izmantošanas virzienu selekcionējamo pazīmju vērtēšanas kritēriji; 4) ciltsdarba programmu izstrādi un iegūto rezultātu analīzi.
Maģistrants prot izvērtēt: 1) dažādu izmantošanas virzienu zirgu selekcijai piemērotās audzēšanas metodes un programmas; piemērotās turēšanas tehnoloģijas; 2) izstrādāt ciltsdarba programmu zirgkopībā un analizēt sasniegtos ciltsdarba rezultātus.
Maģistrants ir kompetents: 1) vērtēt dažāda tipa zirgu raksturojošos lielumus; 2) konsultēt un vadīt ciltsdarba programmu zirgkopībā 3) organizēt pētniecisko darbu izstrādi zirgkopības nozarē.

Kursa plāns

1 Zirgkopības tautsaimnieciskā nozīme.
2 Zirga identifikācijas metodes un jaunākie sasniegumi pasaules praksē.
3 Zirgu kvalitāti raksturojošie lielumi. Vērtēšanas sistēmas.
4 1. kontroldarbs. Zirgu izmantošanas virzieni. Izmantošanas metodes. Iegūto rezultātu pielietojums.
5 Zirga ciltsvērtības noteikšanas metodes un to perspektīvais pielietojums latvijas zirgkopībā.
6 Izcelšanās un tipiskuma vērtēšana. Šķirni raksturojošie izmēri.
7 Eksterjers, tā nozīme dažādu izmantošanas virzienu zirgu tipiem.
8 Darbaspēju noteikšana, to nozīme zirgu kvalitātes vērtējumā. Dažādu šķirņu izmantošanas virzieni.
9 2. kontroldarbs. Latvijā audzēto zirgu šķirņu raksturojums. Audzēšanas metodes, to pielietojums šķirņu izkopšanā.
10 Pēcnācēju kvalitātes noteikšanas metodes, to pilnveidošanas iespējas.
11 Audzēšanas sistēmas zirgkopībā. Audzēšanas metožu lietošanas īpatnības zirgkopībā.
12 Zirgu treniņu nozīme darbaspēju noteikšana. Organisma fizioloģiskās un bioķīmiskās izmaiņas treniņa procesā.
13 Starptautiskā jātnieku sporta kustība (FEI). Jātnieku sporta sacensības, to nozīme zirgkopības nozares attīstībā
14 Tīraudzēšanas programmas pielietošana. Latvijas zirgu šķirnes radniecīgo šķirņu izmantošana.
15 Latvijas zirgu šķirnes veidošanās vēsture.
16 3. kontroldarbs. Zirgu kvalitātes noteikšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti visi plānotie praktiskie darbi; sekmīgi uzrakstīti vai mutiski atbildēti paredzētie kontroldarbi; akumulējošais eksāmens (vērtējums veidojas no atsevišķo kontroldarbu un semināru vērtējuma).

Pamatliteratūra

1. Baltakmens R. Latvietis un viņa zirgs. Rīga.: A/S Valters un Rapa, 2000. 383 lpp.
2. The Horse. Ed. Evans J. W. etc. New York: W. H. Freeman, 1997. 844 p.
3. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava: Proventus Farms Pluss, 2007. 278 lpp.