Kursa kods LauZ6123

Kredītpunkti 5

Īpatnējā selekcija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits140

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Arta Kronberga

Dr. agr.

Kursa anotācija

Īpatnējās selekcijas kurss virzīts uz padziļinātu selekcijas procesa izpratni, iepazīstoties ar dažādu laukaugu sugu selekcijas īpatnībām: sugas ģenētisko raksturojumu, pieejamo genofondu, selekcijas mērķiem un virzieniem, selekcijas shēmām, dažādu, t.sk. arī moderno, selekcijas metožu pielietošanas iespējām un sasniegtajiem rezultātiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par dažādu laukaugu sugu selekcijas īpatnībām.
Maģistranti izprot selekcijas metožu, shēmu, genofonda izvēles īpatnības konkrētu laukaugu sugu selekcijā atkarībā no sugas bioloģijas un selekcijas mērķa
Rezultātā maģistranti ir kompetenti strādāt noteiktu laukaugu sugu selekcijā, izvēlēties pareizās selekcijas metodes un mērķus, studēt un analizēt zinātnisko un citu literatūru, diskutēt par kursā apgūtajām tēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kviešu ģenētiskais raksturojums, to izcelsme, izejmateriāls, selekcijas mērķi;
2 Kviešu selekcijas virzieni, dažādu metožu pielietošana to selekcijā, sasniegumi;
3 Rudzu ģenētiskais raksturojums, to izcelsme, izejmateriāls, selekcijas mērķi un virzieni;
4 CVS, poliploīdijas izmantošana rudzu selekcijā, selekcija uz dažādām pazīmēm, sasniegumi
5 Tritikāles ģenētiskais raksturojums, izcelsme, selekcijas izejmateriāls, mērķi un virzieni, sasniegumi;
6 Miežu ģenētiskais raksturojums, to izcelsme, izejmateriāls, selekcijas mērķi un virzieni;
7 Miežu selekcija uz dažādām pazīmēm, haploīdijas pielietošana miežu selekcijā, sasniegumi;
8 Auzu ģenētiskais raksturojums, to izcelsme, selekcijas mērķi un virzieni, selekcijas metodes un sasniegumi;
9 Kartupeļu ģenētiskais raksturojums, izcelsme, izejmateriāls, selekcijas mērķi un virzieni.
10 Kartupeļu selekcijas shēmas, selekcija uz dažādām pazīmēm, sasniegumi;
11 Cukurbiešu un lopbarības biešu ģenētiskais raksturojums, izejmateriāls, selekcijas mērķi, virzieni, metodes
12 Pākšaugu ģenētiskais raksturojums, izejmateriāls, selekcijas mērķi, virzieni, metodes.
13 Rapša ģenētiskais raksturojums, izejmateriāls, selekcijas mērķi, virzieni, metodes.
14 Daudzgadīgo stiebrzāļu ģenētiskais raksturojums, izejmateriāls, selekcijas mērķi, virzieni, metodes
15 Āboliņa, lucernas ģenētiskais raksturojums, izejmateriāls, selekcijas mērķi, virzieni, metodes
16 Griķu, linu, rapša ģenētiskais raksturojums, izejmateriāls, selekcijas mērķi, virzieni, metodes

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noslēguma seminārs. Kursa darbs par izvēlētu tēmu. Nostrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi, līdzdalība semināros. Gala eksāmens, kura atzīmi veido: semināru un kursa darba vērtējums, eksāmena atzīme.

Pamatliteratūra

1. Poehlman J.M., Sleper D.A. Breeding Field Crops. Ames, Iowa: Blackwell Publiching Professional, 1995. 510 p.
2. Chahal G.S., Gosal S.S. Principles and procedures of plant breeding. Harrow, U.K.: Alpha Science International Ltd. 2002. 604 p.
3. Частная селекция полевых культур.- Москва: Колос, 2004. 654 c.
4. Acquaah G. Principles of Plant Genetics and Breeding. Blackwell Publishing, 2007. 570 p.

Papildliteratūra

1. Wheat production, properties and quality. / Ed. By W. Bushuk,V.F. Rasper. Blackie Academic and Professional, 1996.
2. Potato genetics.Ed. by J. E. Bradshaw, B. K. Mackay -Wallingford: CAB Internatonal, 1994. 552 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agronomijas Vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
2. Plant BreedingPlant Breeding. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0179-9541. ISSN (electronic): 1439-0523.
3. Euphytica Published by Springer. ISSN (printed): 0014-2336. ISSN (electronic): 1573-5060. Pieejams LLU FB abonētajā datubāze SpringerLink http://www.springerlink.com/content/0014-2336/

Piezīmes

Ierobežotas izvēles (B daļa) studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības maģistra studiju programmām "Lauksaimniecība" specializācijas virzienam laukkopība.