Kursa kods LauZ6120

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs IV

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne19/02/2014Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Inženierzinātņu doktors

Piezīmes

Obl.: TF inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Maģistra darbs izstrādājams radošā zinātniskā sadarbībā ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Maģistranta zinātniskajai erudīcijai jābūt līmenī, kas asociējas ar maģistra grādu pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
• prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.
• kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu.

Kursa plāns

1 Eksperimentu veikšana.
2 Visu pētījumu rezultātu sistematizācija.
3 Pētniecības rezultātu matemātiskā apstrāde.
4 Kļūdu vērtējums, rezultātu brāķēšana.
5 Eksperimentu rezultātu analīze.
6 Eksperimentālo iekārtu un izmantoto materiālu apraksts. Eksperimentu programmas apraksts.
7 Darba situācijas analīzes galīgā varianta izstrāde.
8 Darba teorētiskās daļas noformēšana.
9 Literatūras saraksta galīgā varianta izstrāde.
10 Secinājumi un priekšlikumi.
11 Darba galīgā varianta noformēšana atbilstoši metodisko norādījumu prasībām.
12 Darba sagatavošana priekšaizstāvēšanai.
13 Darba priekšaizstāvēšana.
14 Priekšaizstāvēšanā pamanīto nepilnību novēršana.
15 Darba iesiešana un sagatavošana iesniegšanai recenzentiem.
16 Darba aizstāvēšana atbilstošajā MEK sēdē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pilnībā izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts lauksaimniecības inženierzinātņu maģistra darbs. Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D., Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. [tiešsaiste]. Jelgava, 2011. [skatīts 02.12.2011.] Pieejams LLU TF Mājas lapā: http://www.tf.
2. Dukulis I., Inženierdarba pamati. Lekciju materiāli. [tiešsaiste]. [skatīts 02.12.2011.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm