Kursa kods LauZ6114

Kredītpunkti 5

Augsnes resursu inventarizācija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits56

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2042, Augsnes zinātne

Kursa anotācija

Augsnes inventarizācijas būtība un sastāvelementi. FAO rekomendētā augsnes diagnostikas sistēma, tās pielietošana. Pasaules Augšņu karte, kartes leģendas. ASV augsnes klasifikācijas sistēma Soil Taxonomy. Pasaules augšņu klasifikators, tās pielietošana. Eiropas Savienības augšņu karte un Augsnes analītiskā datubāze. FAO rekomendētā zemes vērtēšanas sistēma. Datorprogrammu izmantošana zemes produktivitātes modelēšanā, zemes vērtēšanā. Eiropas un globālās augšņu informatīvās sistēmas. Latvijas līdzdalība šajās sistēmās, to izmantošanas priekšrocības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par augsnes inventarizācijas metodēm un sistēmām. Maģistranti prot praktiski realizēt augsnes inventarizācijas programmas. Rezultātā maģistrants ir kompetents augsnes inventarizācijas teorētiskajos un praktiskajos aspektos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Augsnes resursi tautsaimniecības un vides kontekstā – nacionālais un globālais skatījums.
2. Augsnes resursu inventarizācijas sastāvelementi.
3. FAO rekomendētā augsnes diagnostikas sistēma.
4. Pasaules Augšņu karte, pamatprincipi, veidošanas vēsture.
5. Seminārs – Augšņu diagnostika – pašreizējā pieredze.
6. ASV augsnes klasifikācijas sistēma Soil Taxonomy.
7. Pasaules augšņu klasifikators, mērķis, uzdevumi, uzbūves pamatprincipi.
8. ES augšņu karte un Augšņu analītiskā datubāze.
9. Seminārs – Diagnostikas horizontu, pazīmju un materiālu identifikācija.
10. Augsnes degradācija – problēma, novērtēšanas metodes.
11. Augsnes resursu inventarizācijas metodes.
12. Eiropas un globālās augšņu informatīvās sistēmas.
13. Seminārs – Augšņu klasifikācija atbilstoši WRB.
14. Latvijas Augšņu informācijas sistēmas attīstības perspektīvas.
15. Seminārs – Latvijas augšņu datu transformācijas iespējas atbilstoši WRB.
16. Noslēguma seminārs – referātu priekšlasījumi un vērtējums.

Mājas darbu saraksts
Studiju gaitā students sagatavo referātu, kura tematika ir iepriekš saskaņota ar priekšmeta pasniedzēju. Referāts ir noteiktas problēmas (jautājuma) izklāsts, saistībā ar apgūstamo studiju priekšmetu, kurā students parāda prasmi apkopot un sistematizēt literatūrā ietvertās atziņas un dot savu personīgo vērtējumu. Referāta aptuvens apjoms ir 10 – 15 lapaspuses. Tas iesniedzams priekšmeta pasniedzējam studiju plānā paredzētajā laikā. Referāta novērtējuma atzīme tiek iekļauta eksāmena kopīgajā atzīmē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noslēguma seminārs.
Referāts par izvēlētu tēmu. Nostrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi, līdzdalība semināros. Gala eksāmens, kura atzīmi veido: semināru un referāta vērtējums, eksāmena atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā – mājas darbi, seminārs un kontroldarbi. Referāta sagatavošana un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējoša zināšanu pārbaude, kurā tiek iekļauts kontroldarbu novērtējums, atzīme par aktivitāti nodarbībās, semināra novērtējums, referāta un tā prezentācijas vērtējums. Nosacījumi eksāmena kārtošanā – izpildīts patstāvīgi veicamais darbs. Sekmīgs novērtējums semināram un referātam.

Pamatliteratūra

1. Augsnes diagnostika un apraksts / Sast. A. Kārkliņš. – Jelgava: LLU, 2008. – 336. lpp.
2. Augsnes diagnostika un apraksts: Lauku darbu metodika / Sast. A. Kārkliņš. – Jelgava: LLU, 2007. – 120 lpp.
3. Kārkliņš A. (2012). Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 477 lpp.
4. Switoniak M., Kabala C., Karklins A., Charzynski P. et. al. (2018). Guidelines for Soil Description and Classification: Central and Eastern European Students’ Version. Polish Society of Soil Science, Torun. 286 p. http://www.academia.edu/36680011/Guidelines_for_Soil_Description_and_Classification_Central_and_Eastern_European_Students_Version
5. Latvijas augšņu noteicējs / A. Kārkliņa red. – Jelgava: LLU, 2009. – 240 lpp.
6. Kārkliņš A. (2016). „Ilgtspējīgas zemes resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot digitālu augšņu datubāzi”. Pārskats par veikto pētījumu (01.09.2014. – 31.03.2016). 87. lpp.
7. Encyclopedia of Soil Science / Ed. by Rattan Lal. – New York, Basel: Marcel Dekker, 2002. – 1476 p.
8. Encyclopedia of Soils in the Environment / Ed.–in–chief D. Hillel. – Elsevier Academic Press, 2005. Vol. I, 548 p., v. II 542 p., v. III, 570 p., IV, 459 p.
9. Field Book for Describing and Sampling Soils, Version 2.0. / P.J. Schoeneberger, D.A. Wysocki., E.C. Benham, W.D. Broderson (eds). – Natural Resources Conservation Service, USDA National Soil Survey Center, Lincoln, 2002. – 228 p. INTERNET.
10. Guidelines for Soil Description – 4th edition / FAO. – Rome, 2006. – 97 p. INTERNET.
11. Handbook of Soil Science / Ed. Malcolm E. Sumner. CRC Press, 2000. – 2000 p.
12. Keys to Soil Taxonomy / 12th edition. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, 2014. – 360 p. INTERNET.
13. Soil Atlas of Europe. – European Soil Bureau Network, European Commission, 2005. – 128 p. INTERNET.
14. Soil Taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys / 2nd edition. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, 1999. – 869 p. INTERNET.
15. World Reference Base for Soil Resources: Atlas / E.M. Bridges, N.H. Batjes, F.O. Nachtergaele. – ACCO Leuven, Amersfoort, 1998. – 79 p.
16. World Reference Base for Soil Resources: Introduction / J.A. Deckers, F.O. Nachtergaele, O.C. Spaargaren. – ACCO Leuven, Amersfoort, 1998. – 165 p.
17. IUSS Working Group WRB (2015). World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. In: World Soil Resources Reports, No. 106, Rome: FAO, 2015. 192 p. INTERNET.

18. Blum W.E.H., Schad P., Nortcliff S. (2018). Essentials of Soil Science. Borntraeger Science Publishers, Stuttgart. – 171 p.

Papildliteratūra

1. Soil databases to support sustainable development / C. Le Bas, M. Jamagne. INRA, 1996. – 149 p.
2. European land information systems for agro–environmental monitoring / D. King, R. J. A. Jones, A. J. Thomasson. Brussels: Office for official publications of the European Community, 1995. – 285 p.
3. Soil Resources of Europe, second edition. R.J.A. Jones, B. Houškova, P. Bullock and L. Montanarella (eds). European Soil Bureau Research Report No. 9, EUR 20559 EN, (2005), 420 pp. Office for Official publications of the European Communities, Luxembourg. INTERNET.
4. Multilingual Soil database / World Soil Resources Reports No. 81. Rome: FAO, 1995. – 95 p.
5. Soil Classification 2001 / E. Micheli, F.O. Nachtergaele, R. J. A. Jones, L. Montanarella. – EUR 20398 EN, 2002. – 248 p. INTERNET.
6. Soil Geographical Database for Eurassia & the Mediterranean: Instruction guide for elaboration at scale 1:1,000,000 version 4.0 / J.J. Lambert, J. Daroussin, M. Eimberck, C. Le Bas, M. Jamagne, D. King, L. Montanarella. – European Commission Joint Research Centre, INRA, 2002. – 58 p. INTERNET.

7. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests, 2001. – 203 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Augsnes kolekcijas.
2. Tematiskās planšetes.
3. Informācija katedras vitrīnās.
4. Materiāli E-studiju vietnē.

5. Zinātniskās publikācijas, INTERNET resursi.

Piezīmes

Ierobežotas izvēles studiju kurss (B daļa) augstākās akadēmiskās izglītības maģistra un Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās „Lauksaimniecība” specializācijas virzieniem laukkopība un dārzkopība.