Kursa kods LauZ6114

Kredītpunkti 5

Augsnes resursu inventarizācija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība80245622/03/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aldis Kārkliņš

Lauksaimniecības habilitētais doktors

Papildliteratūra

1. Guidelines for Soil Description. 4th edition. Rome: FAO. 2006. - 97 p.
2. Lecture notes on the major soils of the world // Ed. by P. Driessen, J. Deckers, O. Spaargaren, F. Nachtergaele / World Soil Resources Reports No. 94. (2001). Rome. 334 lpp.
3. Soil Taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys / 2nd edition., 1999. – 869 p.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss (B daļa) akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmās „Lauksaimniecība” specializācijas virzieniem laukkopība un dārzkopība.

Kursa anotācija

Augsnes inventarizācijas būtība un sastāvelementi. Starptautisko sistēmu apguve. ES augšņu karte un Augsnes analītiskā datubāze. FAO rekomendētā zemes vērtēšanas sistēma. Datorprogrammu izmantošana zemes produktivitātes modelēšanā, zemes vērtēšanā. Eiropas un globālās augšņu informatīvās sistēmas. Latvijas līdzdalība šajās sistēmās, to izmantošanas priekšrocības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti gūst padziļinātas zināšanas par augsnes inventarizācijas metodēm un sistēmām.
Maģistranti prot praktiski realizēt augsnes inventarizācijas programmas.
Rezultātā maģistrants ir kompetents augsnes inventarizācijas teorētiskajos un praktiskajos aspektos.

Kursa plāns

1 Jēdziens par augsnes resursiem.
2 Augsnes resursu inventarizācijas sastāvelementi.
3 FAO rekomendētā augsnes diagnostikas sistēma.
4 Pasaules Augšņu karte.
5 ASV augsnes klasifikācijas sistēma Soil Taxonomy.
6 Pasaules augšņu klasifikators.
7 Eiropas Savienības augšņu karte un Augšņu analītiskā datubāze.
8 Eiropas Savienības augšņu karte un Augšņu analītiskā datubāze.
9 Zemes kadastra pamati.
10 Zemes vērtēšana.
11 Eiropas un globālās augšņu informatīvās sistēmas.
12 Eiropas un globālās augšņu informatīvās sistēmas.
13 Eiropas un globālās augšņu informatīvās sistēmas.
14 Datu bāzu veidošanas principi.
15 Zemes ierīcības institūcijas.
16 Noslēguma seminārs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noslēguma seminārs.
Referāts par izvēlētu tēmu. Nostrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi, līdzdalība semināros. Gala eksāmens, kura atzīmi veido: semināru un referāta vērtējums, eksāmena atzīme.

Pamatliteratūra

1. Kārkliņš A. Augsnes diagnostika un apraksts. Jelgava: LLU. 2008. - 335 lpp.
2. Soil Atlas of Europe. – European Soil Bureau Network, European Commission, 2005. – 128 p.
3. World Reference Base for Soil Resources 2006: A framework for international classification, correlation and communication / World Soil Resources Reports No. 103. 2006. 132 lpp.
4. Soil Geographical Database for Eurassia & the Mediterranean: Instruction guide for elaboration at scale 1:1,000,000 version 4.0 / J.J. Lambert, J. Daroussin, M. Eimber