Kursa kods LauZ6111

Kredītpunkti 5

Stādaudzētavu menedžments

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits50

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums18.01.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

author asoc. prof.

Dace Siliņa

Dr. agr.

Kursa anotācija

Stādu/dēstu audzēšanas nozares raksturojums, stādaudzētavu veidi un specializācijas virzieni. Stādu/dēstu audzēšanas mehanizācija un automatizācija. Vidi saudzējošas stādu/dēstu audzēšanas pamatnostādnes. Dārzeņu un garšaugu dēstu audzēšanas apvieotā shēma. Augu sortiments un to izvēles principi. Zaļā konveijera princips dārzeņu dēstu audzēšanā. Ekonomiskie faktori stādu/dēstu audzēšanā. Augu produkcijas realizācijas un stādu/dēstu audzētavu vadības pamatnostādnes. Biznesa struktūra, organizatoriskā struktūra, plānošanas process, izmaku analīze, risku vadība un mārketings stādu/dēstu audzēšanā. Darbaspēka izvēle, novērtējums un produktivitāte.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina stādu/dēstu audzēšanas nozari, stādaudzētavu veidus un specializācijas virzienus, stādu/dēstu audzēšanā nepieciešamo aprīkojumu un infrastruktūru, mehanizācijas un automatizācijas iespējas – praktiskais darbs
Prot izvērtēt zinātniski pamatotas dekoratīvo augu, augļaugu un citu dārzaugu pavairošanas metodes un audzēšanas tehnoloģijas. Izprot vidi saudzējošas stādu/dēstu audzēšanas pamatnostādnes. Pārzina augu sortimentu un to izvēles principus, stādu/dēstu audzēšanas regulējošos normatīvos aktus, kā arī ekonomiskos faktorus – patstāvīgais darbs
Pārzina stādu/dēstu audzēšanas nozares riskus, biznesa un organizatorisko struktūru, plānošanas procesus, audzēšanas tendences – referāts.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Stādu/dēstu audzēšanas nozares raksturojums. Galvenās stādu audzēšanas ražotājvalstis pasaulē, to darbības virzieni. Stādaudzētavu veidi un specializācijas virzieni.
2. Stādaudzēšanā nepieciešamās ēkas, aprīkojums un infrastruktūra. Stādaudzētavas teritorijas vietas izvēle, izkārtojums, struktūra. Mehanizācija un automatizācija (no audzēšanas līdz gatava produkta fasēšanai un transportēšanai). Energoresursu patēriņš stādu/dēstu audzēšanas procesā.
3. Stādu/dēstu audzēšanas sistēmas – kailsakņu stādi, stādi ar slēgto sakņu sistēmu (to veidi), dižstādu audzēšanas sistēmas. Dārzeņu un garšaugu dēstu audzēšanas metodes un tehnoloģijas. Augsnes raksturlielumi un substrātu veidi, augu pavairošanas veidi un to analīze, augu augšanas kontrole.
4. Vidi saudzējošas stādu/dēstu audzēšanas pamatnostādenes. Dārzeņu un garšaugu dēstu audzēšanas apvienotā shēma. Efektīva apgaismojuma izmantošana, mikroklimata regulēšana, laistīšana, mēslošana, atkritumu pārstrāde un atkārtota izmantošana, kaitēkļu un slimību ierobežošanas pasākumi. Invazīvo kaitēkļu ietekme uz stādauaudzēšanas nozari.
5. Augu sortiments un to izvēles principi. Zaļā konveijera princips dārzeņu dēstu audzēšanā. Stādu/dēstu audzēšanas regulējošie normatīvie akti. Stādu/dēstu kvalitātes prasības. Augu pases. Autortiesības, selekcionāra tiesības, augu šķirņu aizsardzība.
6. Ekonomiskie faktori stādu/dēstu audzēšanā. Augu produkcijas realizācijas un stādaudzētavu vadības pamatnostādnes. Biznesa struktūra, organizatoriskā struktūra, plānošanas process (SVID analīze, rīcības plāns, finanšu un budžeta sastādīšanas plāns). Stādu/dēstu audzēšanas izmaksu analīze. Risku vadība (ražošanas, finanšu, cenas, institucionālie, cilvēkresursu). Mārketings stādu/dēstu audzēšanā (pircēji, pieprasījums, tendences, produkcijas virzība, ceno noteikšanas faktori, komunikācija un reklāma u.c.)

7. Darbaspēka produktivitāte un to paaugstināšana, darbinieku izvēle, novērtējums un stimulēšana, konfliktu risināšana, darbinieku disciplinēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutiskais eksāmens.
Eksāmena atzīme viedojas kā vidējais aritmētiskais no:
- patstāvīgo un praktisko darbu aritmētiskā vidējā vērtējuma (50%)

- iepriekš sagatavota referāta prezentācijas (50%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskais darbs par stādu/dēstu audzēšanas darbu organizāciju.
Patstāvīgas literatūras un citu informācijas avotu studijas par stādaudzēšanas nozares raksturojumu un stādu/dēstu audzēšanas regulējošajiem normatīvajiem aktiem – iesniegts informācijas apkopojums un pārrunas par to (40 h).

Izstrādāts un publiski aizstāvēts noslēguma darbs (referāts, Word formātā, 5 līdz 10 lappuses bez pielikumiem un izmantotās literatūras) + mutiskais ziņojums (prezentācija). Referāta tēmu sarakstu iedod nodarbību sākumā (80 h).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskais darbs – vērtē ar atzīmi10 ballu skalā
Patstāvīgais darbs par konkrētu tēmu – vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā
Noslēguma darba (referāta) vērtējumu (10 ballu skalā) sastāda darba loģisks sakārtojums, izklāsts, zinātniskās un profesionālās terminoloģijas izmantošana, secinājumu loģika. Prezentācijas kvalitāte un atbildes uz jautājumiem, vizuālo materiālu kvalitāte, atsauču lietošana.

Pamatliteratūra

1. Container Nursery Production and Business Management Manual (2014). Newman J.P. technical edit., California: University of California, Division of Agriculture and Natural Resourses, 345 p.
2. Mauriņš A., Zvirgzds A. (2006) Dendroloģija. Rīga: LU Apgāds. 448 lpp.
3. Plant Propagation: Principles and Practices (1997) Ed. by Hartman H.T., Kester D.F., Davies F.T. et al. 6th ed. Geneve.-New Yersry. 770 p.
4. Krüssman G. (1997). Die Baumschule. Berlin: Parey Buchverlag. 982 S.
5. Entrepreneurship in Rural Areas through the Production and Exploitation of Medicinal and Aromatic Plants. Ed. By Bobit D. M., Ciufu M., Ghinea V., Līcīte L. et al. Jelgava: LLU, 255 p.

6. Medicinal and aromatic plants. Agricultural, commercial, ecological, legal, pharmacological and social aspects (2006). R. J. Bogers, L. E. Craker, D. Lange (eds.). 312 p.

Papildliteratūra

1. Lavijā audzējamu kultūraugu audzēšanas vadlīnijas – stādaudzētavās audzējamie dekoratīvie kokaugi, augļi koki un krūmi (2015). 13.pielikums ZM 12.11.2015. rīkojumam Nr. 167
2. Best Management Practices for climate Friendly Nurseries (2011). Oregon Association of Nureseries, Oregon Environmental Council, Oregon State University, Advantage IQ. 64 p. pieejams: http://www.climatefriendlynurseries.org

3. Gailīte M., Klovāne I. (2018). Siltumnīcas. Rīga: Latvijas Mediji, 226 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Interneta resursi
Šķirņu katalogi

Elektroniskie žurnāli

Piezīmes

Maģistra studiju programma “Lauksaimniecība”, B daļas studiju kurss, dārzkopības specializācijas virziens.