Kursa kods LauZ6105

Kredītpunkti 4

Dārzkopības bioloģiskie pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneLaukkopība64481618/01/2011Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Kaspars Kampuss

Lauksaimniecības doktors

Papildliteratūra

1. Tomas-Barberan F.A. and Gil M.I. (ed.) Improving the health-promoting properties of fruit end vegetable products. Woodhead Publishing, England, 2008. 559 p.
2. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. т.1., Москва: МИР, 1996.
3. Handbook of Plant and Crop Physiology. Ed. by M. Pessarakli. New York: Marcel Dekker, 1995. 1004 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agrotops (ISSN 1407-5164).
2. ISHS izdevums Acta Horticulturae ISSN: 0567-7572 (zinātnisko konferenču materiāli).

Piezīmes

A daļas studiju kurss LF augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības maģistra studiju programmām "Lauksaimniecība".

Kursa anotācija

Studenti apgūst dārzaugu vietu pasaules augu valsts sistēmā, izprot dārzaugu augšanu un attīstību un ražas veidošanās bioloģiju un to ietekmējošos faktorus, kā arī iespējas tos optimizēt.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par precīzās lauksaimniecības principiem un to pielietojumu augstas kvalitātes dārzkopības produkcijas ražošanā modernā uzņēmumā;
• prasmes plānot dažādu dārzaugu ražošanas tehnoloģijas, izmantojot jaunākos zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus, spēj patstāvīgi apgūt jaunāko informāciju nozarē;
• kompetence izvērtēt moderno tehnoloģiju izmantošanas lietderību konkrētas dārzkopības produkcijas ražošanā saistībā ar ražojamo produkcijas veidu, uzņēmuma lielumu un apstākļiem, kā arī plānot un veikt pētījumus un aprēķinus par šādu tehnoloģiju ieviešanu.

Kursa plāns

1 Dārzaugu klasifikācija. Dārzaugu kultūru izcelšanās centri un izplatība. Dārzaugu populācijas.
2 Uzturā izmantojamie dārzaugu orgāni. Sakņu, sakneņu un stumbru metamorfozes.
3 Dārzaugu zari un zarošanās. Zarošanās tipi. Noteiktam funkcionālam uzdevumam pielāgoti zari.
4 Dārzaugu pumpuri un lapas, to fizioloģiskā un dekoratīvā loma, morfoloģija, anatomija, klasifikācija.
5 Dārzaugu ziedi, to sakārtojuma veidi ziedkopās un atsevišķi. Ziedi ar atšķirīgu funkcionālu lomu.
6 Sēklas un augļi. Dārzaugu iedalījums pēc to augļu augļkopas morfoloģiskām pazīmēm un ģenētiskiem principiem.
7 Sēnes un nozīmīgākie audzējamie sporaugi: papardes, kosas. To botāniskā sistemātika un bioloģiskās īpatnības.
8 Dārzaugu augšana un attīstība. Galvenie attīstības periodi.
9 Dārzaugu embrionālā attīstība, sēklu dīgšana, to īpatnības dažādām dārzaugu sugām un ietekmējošie faktor.i
10 Dārzaugu augšanu un attīstību ietekmējošie ekoloģiskie faktori.
11 Dārzaugu ziedēšana, appute un apaugļošanās. Pašappute, svešappute, pašauglība, pašneauglība.
12 Dārzaugu ražas veidošanās bioloģija. ražas kvantitāti un kvalitāti ietekmējošie faktor.i
13 Ražas kvantitāti un kvalitāti ietekmējošie faktori.
14 Dārzaugu miera periods, tā īpatnības. Norūdīšanās, salcietība, ziemcietība. Nepieciešamais aukstuma periods.
15 Klimata pārmaiņu potenciālā ietekme uz dārzaugu augšanu un attīstību, to ražas kvalitāti un kvantitāti.
16 Dārzaugu (augļu, dārzeņu, ziedu) uzglabāšanas bioloģija. Augu novecošana un tās regulēšanas iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā - semināri un referāti par atsevišķām noteiktām tēmām. Eksāmens. Gala atzīmi veido eksāmena atzīme (50%) un semestra laikā veikto darbu vērtējumu vidējā atzīme (50%).

Pamatliteratūra

1. Temperate and Subtropical Fruit Production. 2nd edition edited by Jackson D.I and Looney N.E. Wallingford; New York: CABI Publishing, 2006. 332 p.
2. Westwood M.N. Temperate-zone pomology physiology and culture. 3rd edition. Portland, Oregon: Timber Press, 1993. 523 p.
3. Wills R.B.H., McGlasson W.B., Graham D., Joyce D.C. Postharvest. 5th edition. An introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals, CABI Publishing, UK, 2007. 227 p.