Kursa kods LauZ6103

Kredītpunkti 3

Precīzā lauksaimniecība III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Dzīvnieku un piena lopkopības zinātneLopkopība48242416/09/2014Dzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Lauksaimniecības doktors

author pētn.

Indra Eihvalde

Lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā

Papildliteratūra

1. Walstra P., Wouters J.T.M., Geurts T.J. Dairy Science and Technology [elektroniskais resurss]. 2nd edition. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. 782 p.
2. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
3. Priekuļa J. redakcija Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkojums. Rīga: Jelgava : [b.i.], 2003. 198 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. International Journal of Dairy Technology Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 1364-727X. ISSN (electronic): 1471-0307.
3. Saimnieks LV Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" lopkopības studiju virzienam.

Kursa anotācija

Studiju kursa apguves gaitā studenti iegūst zināšanas par slaucamo govju, cūku un putnu turēšanas tehnoloģijām. Iepazītās ar moderno tehnoloģiju priekšrocībām, to nozīmi lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes kāpināšanā, produkcijas kvalitātes uzlabošanā un darba spēka efektīvā izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst:
• zināšanas par precīzās lopkopības principiem un to pielietojumu kvalitatīvas lopkopības produkcijas ražošanā;
• prasmes piemērot lopkopības ražošanas tehnoloģijas atbilstoši konkrētās lauksaimniecības dzīvnieku sugas vajadzībām, izmantot jaunākos zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus, patstāvīgi apgūt jaunāko informāciju nozarē;
• kompetence izvērtēt moderno tehnoloģiju izmantošanas lietderību konkrētas lopkopības produkcijas ražošanā saistībā ar ražojamo produkcijas veidu, uzņēmuma lielumu un apstākļiem, kā arī plānot un veikt pētījumus un aprēķinus par šādu tehnoloģiju ieviešanu.

Kursa plāns

1 Modernās tehnoloģijas piena lopkopībā.
2 Integrētās piensaimniecības vadības sistēmas.
3 Govju aktivitātes mērītāji – efektīga meklēšanās noteikšana un kontrole.
4 Slaukšanas iekārtas, to raksturojums.
5 Ēdināšanas programmas, barības devu sastādīšana.
6 Barības izdales mikseri, roboti un spēkbarības stacijas.
7 Teļu turēšanas tehnoloģijas.
8 Teļu automatizētā ēdināšana.
9 Teļu augšanas uzskaite un kontrole.
10 Modernās cūku turēšanas tehnoloģijas.
11 Cūku automatizētā ēdināšana.
12 Mikroklimata kontrole cūku fermās.
13 Putnu turēšanas tehnoloģijas.
14 Putnu automatizētā ēdināšana.
15 Mikroklimata kontrole putnu fermās.
16 Individuālo produktivitātes datu uzskaite, apstrāde un izmantošanas iespējas selekcijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti un atbildēti praktiskie darbi, apgūts studiju kursa lekciju materiāls. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J. Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
2. Bessei W. Bäuerliche Hühnerhaltung: Junghennen, legehennen. Stuttgart: Ulmer, 185 s.
3. Perfecting the Pig Environment. P. Smith, H. Crabtree & N. Bird. 96 p.
4. Laurs A. Teļu automatizēta ēdināšana. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.