Kursa kods LauZ6095

Kredītpunkti 2

Kartupeļu un dārzeņu ražošana

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības zinātne (nav zn)32168828/11/2011Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Kartupeļu audzēšana. Narvils M. Ozolnieki: LLKC, 2000. 68 lpp.
2. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana. Rokasgrāmata. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.
3. Laukkopības darbu tehnoloģiju izstrāde: Aprēķinu metodiskie norādījumi LLU: sast. J.Lācars, J.Tupiņš. Atkārt., papild. izd. Jelgavā: LLU, 1994. 56 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Izvēles kurss Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības tehnika” studiju virzienam “Augkopības tehnika”.

Kursa anotācija

Kartupeļu un dārzeņu ražošanas stāvoklis un perspektīvas. Lauku izvēle. Augsnes apstrāde, mēslošana, stādīšana, sēja, atbilstošākās mašīnas šiem darbiem. Stādījumu un sējumu kopšana, nezāļu apkarošana. Novākšanas tehnoloģijas un mašīnas. Kartupeļu glabāšanas režīmi, būves un iekārtas. Kartupeļu un dārzeņu ražošanas ekonomika. Rentablas ražošanas priekšnoteikumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par kartupeļu un dārzeņu agrobioloģiskajām īpašībām, to audzēšanas, novākšanas un glabāšanas tehnoloģijām.
• Prasmes - pielietot studiju kursā iegūtās zināšanas kartupeļu un dārzeņu audzēšanas, novākšanas tehnoloģiju izvērtēšanā un izvēlē.
• Kompetence - kartupeļu un dārzeņu audzēšanas tehnoloģiju un tehnikas novērtēšanā un izvēlē.

Kursa plāns

1 Kartupeļu agrobioloģiskās īpašības.
2 Kartupeļu ražošana tehnoloģijas un tehnika.
3 Kartupeļu ražošana tehnoloģijas un tehnika.
4 Kartupeļu novākšanas mašīnas, to pielietojums un darba organizācija.
5 Kartupeļu novākšanas mašīnas, to pielietojums un darba organizācija
6 Kartupeļu šķirošana un glabāšana.
7 Kartupeļu šķirošana un glabāšana.
8 Kartupeļu ražošanas izmaksu aprēķina metodes.
9 Dārzeņu agrobioloģiskās īpašības.
10 Lauku izvēle un sagatavošana, augsnes apstrāde un mēslošana.
11 Dārzeņu sējas tehnoloģijas un mašīnas.
12 Dārzeņu sējas tehnoloģijas un mašīnas.
13 Sējumu kopšana.
14 Novākšana.
15 Mašīnu sistēma dārzeņu rażošanai.
16 Dārzeņu ražošanas ekonomika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Lekciju apmeklējums - brīvprātīgs, laboratorijas un praktisko darbu izpilde - obligāta. Mājas darbu maģistrants aizstāv diskusijā ar mācībspēku un citiem maģistrantiem.

Pamatliteratūra

1. Kartupeļu grāmata. Sast. Dz.Zālīte. Rīga: Jumava, 2006. 183 lpp.
2. Dārzeņu uzglabāšana un konservēšana. Sast. S.Koržuka. Rīga: Avots, 2000. 316 lpp.
3. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Mācību līdzeklis. Ozolnieki: LLKC, 2002. 247 lpp.
4. Epro V., Dzinters V.. Kartupeļu ražošanas tehnoloģija. Ienesīga tālumnieka saimniecība. Sast. J.Uzuleņš. Rīga: Avots, 1999. 34-45. lpp.