Kursa kods LauZ6080

Kredītpunkti 5

Puķkopības zinātne

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneDārzkopība80483218/02/2016Augsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Antra Balode

Lauksaimniecības doktors

Priekšzināšanas

LauZ4028, Puķkopība

Papildliteratūra

1. Brikels K. Dārzkopības enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1993. 648 lpp.
2. Monsone L. Vasaras puķes. Dārzkopja enciklopēdija, Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 173 lpp.
3. Nisena D. Mājas augi. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 256 lpp.

Piezīmes

Izvēles kurss LF maģistra studiju programma „Lauksaimniecība” ar specializācijas virzienu Dārzkopība. Pie neliela studentu skaita šo kursu students apgūst patstāvīgās studijās, konsultējoties ar docētāju.

Kursa anotācija

Studenti apgūst mūsdienīgu tehnoloģiju pielietošanu ziedu ražošanā. Apgūst jaunāko griezto ziedu un poda puķu sortimentu un iemācās izvēlēties augus dažādos interjera stilos, kā arī apgūst kopšanu un pavairošanu. Iegūst zināšanas par griezto ziedu un interjera augu audzēšanu un produkcijas standartiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: padziļinātas zināšanas un izpratne par ziedu un interjera augu audzēšanu, pielietotajām tehnoloģijām, ziedu realizāciju, mārketingu un produkcijas standartiem.
• Prasmes: argumentēti izskaidrot un diskutēt par ziedu audzēšanas tehnoloģiju izvēles principiem, pamatot sortimenta pielietošanu. Pielietot iegūtās zināšanas dārzkopības uzņēmumos, izprast ziedu uzziedināšanas un audzēšanas īpatnības.
• Kompetence: izstrādāt ziedu audzēšanas tehnoloģisko plānu, aprēķināt audzēšanas izmaksas, interpretēt iegūtos rezultātus un pamatot lēmumus.

Kursa plāns

1 Ievads. Moderno tehnoloģiju pielietošana griezto ziedu ražošanā. Ražošanas specializācija.
2 Vadošās ziedu ražotājvalstis pasaulē – darbības virzieni un produkcijas apjomi.
3 Griezto ziedu un poda puķu audzēšana Latvijā, audzēšanai piemērotākais sortiments.
4 Siltumnīcas, to veidi un raksturojums.
5 Substrāti segtajās platībās.
6 1.kontroldarbs. Augu rotācija segtajās platībās. Augu maiņa un cikliskums.
7 Ziedēšanas terminizēšana, steidzināšana, novēlināšana; piemērotais sortiments.
8 Uzziedināšanas tehnoloģiju pamatojums un bioloģiskais raksturojums.
9 Ziedu ražas novākšana un uzglabāšana. Šķirošana un pakošana.
10 Produkcijas standarti ziedu tirgū.
11 Augi interjerā, to iedalījums pēc formas un dekoratīvajām īpašībām.
12 2.kontroldarbs. Jaunākie introducētie augi.
13 Augu izvietošana interjerā.
14 Interjerā ilgstoši audzējami sezonālie augi.
15 Interjera augu kopšana, pārstādīšana un pavairošana.
16 Referāta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1.kontroldarbs: 20 punkti; 2.kontroldarbs: 20 punkti; referāts: 5 punkti; seminārs: 5 punkti; eksāmens: 50 punkti. 10.punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli. Izstrādāts un aizstāvēts referāts (atbilstoši docētāja uzdotajam patstāvīgā darba uzdevumam un tēmai).

Pamatliteratūra

1. Brickell Ch. Encyclopedia of plants & flowers. The Royal Horticultural society. London, 2010. 744 p.
2. Callaway D.J., Callaway M.B. Breeding Ornamental Plants. Timber Press, 2000. 324 p.
3. Hesejons D.G. Telpaugi. Rīga: Jumava, 2006. 253 lpp.I
4. Rihtere G., Prolls T. Rozes. Rīga: Jumava, 2007. 91 lpp.