Kursa kods LauZ6043

Kredītpunkti 25

Maģistra darbs

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne06/09/2011Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Inženierzinātņu doktors

Piezīmes

Obl.: TF inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās studijās.

Kursa anotācija

Maģistra darbs izstrādājams radošā zinātniskā sadarbībā ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Maģistranta zinātniskajai erudīcijai jābūt līmenī, kas asociējas ar maģistra grādu pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
• Prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.
• Kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu.

Kursa plāns

1 Maģistra darba tēmas izvēle. Darba hipotēze, mērķis, uzdevumi.
2 Vispārīgā situācijas analīze, ievads. Satura rādītājs.
3 Literatūras studijas , situācijas analītiskais apskats un analīze.
4 Ar tēmu saistītie konstruktīvie risinājumi, to analīze.
5 Tehnoloģisko iekārtu apskats nepieciešamo mērījumu iegūšanai.
6 Citu autoru izmantoto pētījumu metožu analīze saistībā ar darba tēmu.
7 Eksperimentālo pētījumu metodikas izstrāde un aprobēšana.
8 Laboratorijas izmēģinājumi, laukizmēģinājumi vai ceļizmēģinājumi.
9 Eksperimentu rezultātu apkopošana.
10 Rezultātu analīze. Eksperimentu rezultātu matemātiskā apstrāde, kļūdu vērtējums.
11 Darba teorētiskās daļas izstrāde.
12 Eksperimentu metodikas apraksta izstrāde.
13 Eksperimentālo iekārtu apraksta izstrāde.
14 Darba eksperimentu rezultātu grafiku un diagrammu izstrāde.
15 Secinājumi un priekšlikumi.
16 Darba aizstāvēšana atbilstošajā MEK sēdē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pilnībā izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts lauksaimniecības inženierzinātņu maģistra darbs. Pārbaudes veids - ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne. Jelgava, 2011.
2. Dukulis I., Inženierdarba pamati. Lekciju materiāli. [tiešsaiste]. [skatīts 08.02.2013.] Pieejams TF mājas lapā: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm