Kursa kods LauZ6035

Kredītpunkti 2

Mobilo procesu enerģētika

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Traktoru enerģētiskais raksturojums, traktoru darbspējas un ekonomiskums. Perspektīvie lauksaimniecības traktoru attīstības virzieni. Augsnes apstrādes enerģētika, degvielas patēriņš galveno darba veidu veikšanai. Svarīgāko augkopības produkcijas veidu energoietilpība. Ražošanas procesu enerģētiskais nodrošinājums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izskaidrot mobilo spēka mašīnu enerģētiskos raksturlielumus, dzinēju un spēka pārvadu raksturojošos parametrus, orientēties spēkratu gaitas iekārtās un aprīkojumā, to darbspējās un ekonomiskumā.
• Prasmes - analizēt galveno augkopības produkcijas ražošanas veidu enerģētiku, degvielas patēriņu galveno darba veidu veikšanai, svarīgāko augkopības produkcijas veidu energoietilpību, pamatot ražošanas procesa enerģētisko nodrošinājumu.
• Kompetence - spēj izvērtēt izvēlētās tehnoloģijas racionālas izmantošanas teorētiskos pamatus, izvēlēties energoietilpīgu lauku darbu ekonomiskāko variantu, augkopības produkcijas izmaksu samazināšanas iespējas no mobilo procesu enerģētikas viedokļa.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Traktoru klasifikācija: pēc jaudas, vilces spēka, ritošās daļas.
2 Dzinēju enerģētiskais raksturojums.
3 Spēka pārvadi. Iedalījums un raksturojums.
4 Gaitas iekārtas. Iedalījums un raksturojums.
5 Aprīkojums. Piekabes un uzkares iekārtas, jaudas noņemšanas iekārtas.
6 Traktoru darbspējas. Vilces un jaudas bilance, lietderības koeficients.
7 Traktoru ekonomiskums.
8 Traktoru konstrukciju tālākās attīstības tendences.
9 Kontroldarbs.
10 Augsnes apstrādes energoietilpība.
11 Degvielas vajadzība augsnes apstrādei.
12 Galveno augkopības produkcijas veidu ražošanas energoietilpība.
13 Ražošanu procesu enerģētiskais nodrošinājums.
14 Risinājumi enerģētisko līdzekļu vajadzības samazināšanai un racionālai izmantošanai.
15 Dažādu tehnoloģiju (intensīvā, parastā, bioloģiskā) energopatēriņš.
16 Tehnoloģisko karšu izmantošana energopatēriņa optimizācijai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jābūt izpildītiem laboratorijas, praktiskajiem darbiem un sagatavotai mājas darba atskaitei.

Pamatliteratūra

1. Воробьёв В.А. Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства. Москва: Колос, 2005. 278 с.
2. Engineering Principles of Agricultural Machines. Ajit K. Srivastava, Carroll E. Goering, Roger P. Rohrbach, Dennis R. Buckmaster. 2nd ed., 1-14. St. Joseph, Michiga
3. Ruciņš, A. Arklu korpusu optimālo parametru un darba režīma pamatojums: promocijas darba kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.

Papildliteratūra

1. Vilde A. Degviela un augkopības produkcijas ražošana. Latvijas Lauksaimnieks, Nr.1- 2, 1994, 24 - 25 lpp.
2. Augkopības tehnoloģiju mašīnu sistēma. [Ulbroka: LVLMEZPI], 1996. 38 lpp.
3. Vilde A. Taupīga augsnes apstrāde. Ulbroka, 1997. 56 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligātais kurss Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" studiju virzienam "Augkopības tehnika"