Kurs-Code LauZ5162

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)26.02.2019

Vorkenntnisse

Ekon5123,

LauZ5143,

LauZ5160,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2013. 240 lpp.
2. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp. .
3. Achieving sustainable production of milk. Volume 1: Milk composition, genetics and breeding. Edited by Dr Nico van Belzen. Burleigh Dodds Science Publishing Limited: 2017. 339 p.
4. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: LLKC, 2005. 2004. 320 lpp.
5. Ciproviča I., Ozola L. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 247 lpp.
6. Dairy science and technology handbook. Edited by Y.H. Hui. New York etc.: VCH, 1993. 3 vol.

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” (LVS). [Tiešsaiste] [skatīts 28.02.2019.]. Pieejams: https://www.lvs.lv/lv
2. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Testēšanas laboratorijas. [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.latak.gov.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=T&Itemid=110&lang=lv
3. Likumi. [Tiešsaiste] [skatīts 28.02.2019.]. Pieejams: http://www.likumi.lv
4. Cilstsdarba programmas piena šķirņu govkopībā un kazkopībā [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2019.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. International Dairy Journal. Published by Elsevier Science. ISSN: 0958-6946. [Skatīts 05.02.2019.]. Pieejams datubāzē Science Direct: https://www.sciencedirect.com/journal/international-dairy-journal
2. Journal of Small Ruminant Research. Official Journal of the International Goat Association. ISSN:0921-4488 3.
3. Agronomy Research. ISSN 1406-894X raksti.
4. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. ISSN 2501-0166
5. International Dairy Federation https://www.fil-idf.org/
6. LLKC mājaslapa: http://llkc.lv/
7. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
8. Saimnieks.lv. Žurnāls ISSN 1691-1598
9. Latvijas Lopkopis. Žurnāls LLKC izdevums.
10. Latvijas Piensaimnieku savienība http://www.piensaimniekusavieniba.lv/