Код курса LauZ5162

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса26.02.2019

Предварительные знания

Ekon5123,

LauZ5143,

LauZ5160,

Учебная литературa

1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2013. 240 lpp.
2. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp. .
3. Achieving sustainable production of milk. Volume 1: Milk composition, genetics and breeding. Edited by Dr Nico van Belzen. Burleigh Dodds Science Publishing Limited: 2017. 339 p.
4. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: LLKC, 2005. 2004. 320 lpp.
5. Ciproviča I., Ozola L. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 247 lpp.
6. Dairy science and technology handbook. Edited by Y.H. Hui. New York etc.: VCH, 1993. 3 vol.

Дополнительная литература

1. Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” (LVS). [Tiešsaiste] [skatīts 28.02.2019.]. Pieejams: https://www.lvs.lv/lv
2. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Testēšanas laboratorijas. [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.latak.gov.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=T&Itemid=110&lang=lv
3. Likumi. [Tiešsaiste] [skatīts 28.02.2019.]. Pieejams: http://www.likumi.lv
4. Cilstsdarba programmas piena šķirņu govkopībā un kazkopībā [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2019.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/

Периодика и другие источники информации

1. International Dairy Journal. Published by Elsevier Science. ISSN: 0958-6946. [Skatīts 05.02.2019.]. Pieejams datubāzē Science Direct: https://www.sciencedirect.com/journal/international-dairy-journal
2. Journal of Small Ruminant Research. Official Journal of the International Goat Association. ISSN:0921-4488 3.
3. Agronomy Research. ISSN 1406-894X raksti.
4. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. ISSN 2501-0166
5. International Dairy Federation https://www.fil-idf.org/
6. LLKC mājaslapa: http://llkc.lv/
7. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
8. Saimnieks.lv. Žurnāls ISSN 1691-1598
9. Latvijas Lopkopis. Žurnāls LLKC izdevums.
10. Latvijas Piensaimnieku savienība http://www.piensaimniekusavieniba.lv/