Kursa kods LauZ5162

Kredītpunkti 3

Piena ražošanas tehnoloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Priekšzināšanas

Ekon5123, Investīcijas lauku attīstībai

LauZ5143, Lopkopības bioloģiskie pamati

LauZ5160, Dzīvnieku ģenētika un selekcija

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti iepazīstas ar piena ieguvei izmantotajām dzīvnieku sugām, ražošanas tehnoloģijām, piena kvalitāti ietekmējošiem faktoriem. Iegūst zināšanas par piena ķīmisko sastāvu, to ietekmējošajiem faktoriem. Iepazīstas ar pastāvošo likumdošanu piena kvalitātes kontrolē, pasākumiem lopkopības izejvielu sastāva un kvalitātes nodrošināšanā. Analizē piena ražošanas izmaksas, skaidro to veidošanās pamatprincipus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studējošie iegūst zināšanas par piena ieguvei izmantotajām dzīvnieku sugām Latvijā, par piena ražošanas tehnoloģijām, par piena ķīmisko sastāvu un kvalitāti, to noteikšanas metodēm un to ietekmējošiem faktoriem, par piena ražošanas izmaksām apstrādei (sagatavotas prezentācijas, sekmīgi nokārtots eksāmens).
Prasmes izvēlēties piena ražošanai piemērotākās pienu ražojošas šķirnes, pamatot piena ražošanai pielietoto tehnoloģiju izvēli, analizēt piena ķīmiska sastāva un kvalitātes izmaiņas un faktorus, kas tās ietekmē, analizēt piena ieguves izmaksas (sagatavotas prezentācijas, sekmīgi nokārtots eksāmens).
Kompetenti pieņemt lēmumu par piena ražošanas tehnoloģijas izvēli patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus, studēt un analizēt zinātnisko un profesionālo literatūru piena lopkopībā.
Sagatavotas un prezentētas par uzdotu tēmu semināra prezentācijas, apgūts studiju kursa lekciju materiāls. Sekmīgi nokārtots eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Piena ražošanas tautsaimnieciskā nozīme, izmantotās sugas un šķirnes, krustojumi, produktivitāti raksturojošās pazīmes un to piemērotība piena produkcijas ražošanai.
2. Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas (ICAR) prasības un to realizācija Latvijā.
3. Piena šķirņu dzīvnieku sabalansētas ēdināšanas ietekme uz izslaukuma, piena sastāva un kvalitātes mainību.
Seminārs: Izslaukuma, piena sastāva un kvalitātes mainību ietekmējošie faktori.
4. Ar ēdināšanu saistītie vielu maiņas traucējumi piena šķirņu dzīvniekiem.
5. Piena šķirņu dzīvnieku turēšanas tehnoloģijas, labturība un tesmens veselība.
6. Piena ķīmiska sastāva un kvalitātes rādītāji, likumdošana.
7. Piena ķīmiska sastāva noteikšanas metodes un iekārtas.
8. Piena kvalitātes parametru noteikšanas metodes un iekārtas.
9. Piena sastāva un kvalitātes mainība piena pirmapstrādes un uzglabāšanas laikā saimniecībā.
10. Piena testēšanas laboratorijas apmeklējums.
Seminārs: Piena kvalitātes un sastāva testēšanas metodes izvēle, tās pamatojums.
11. Pienā pārstrādes uzņēmuma apmeklējums.
12. Piena ražošanas izmaksas, to optimizācijas iespējas piena šķirņu dzīvniekiem.
Seminārs: Piena ražošanas ekonomika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavota prezentācija par uzdotu tēmu, apgūts studiju kursa lekciju materiāls. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija semestra laikā notiek patstāvīgi studējot literatūru, izmantojot mācībspēka konsultācijas. Izstrādāti un publiski aizstāvēti trīs semināri.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa semināru kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi un prezentēti 3 semināri.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem, eksāmena atzīmes un vidējās atzīmes par prezentētiem semināriem, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto semināru atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2013. 240 lpp.
2. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp. .
3. Achieving sustainable production of milk. Volume 1: Milk composition, genetics and breeding. Edited by Dr Nico van Belzen. Burleigh Dodds Science Publishing Limited: 2017. 339 p.
4. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Jelgava: LLKC, 2005. 2004. 320 lpp.
5. Ciproviča I., Ozola L. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002. 247 lpp.
6. Dairy science and technology handbook. Edited by Y.H. Hui. New York etc.: VCH, 1993. 3 vol.

Papildliteratūra

1. Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” (LVS). [Tiešsaiste] [skatīts 28.02.2019.]. Pieejams: https://www.lvs.lv/lv
2. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs. Testēšanas laboratorijas. [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.latak.gov.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=T&Itemid=110&lang=lv
3. Likumi. [Tiešsaiste] [skatīts 28.02.2019.]. Pieejams: http://www.likumi.lv
4. Cilstsdarba programmas piena šķirņu govkopībā un kazkopībā [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2019.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Dairy Journal. Published by Elsevier Science. ISSN: 0958-6946. [Skatīts 05.02.2019.]. Pieejams datubāzē Science Direct: https://www.sciencedirect.com/journal/international-dairy-journal
2. Journal of Small Ruminant Research. Official Journal of the International Goat Association. ISSN:0921-4488 3.
3. Agronomy Research. ISSN 1406-894X raksti.
4. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. ISSN 2501-0166
5. International Dairy Federation https://www.fil-idf.org/
6. LLKC mājaslapa: http://llkc.lv/
7. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
8. Saimnieks.lv. Žurnāls ISSN 1691-1598
9. Latvijas Lopkopis. Žurnāls LLKC izdevums.
10. Latvijas Piensaimnieku savienība http://www.piensaimniekusavieniba.lv/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss LF maģistrantūras studiju programmai "Lauksaimniecība", apakšvirziens “Lopkopība”