Course code LauZ5161

Credit points 3

Meat Production Technology

Total Hours in Course120

Number of hours for lectures28

Number of hours for seminars and practical classes20

Independent study hours72

Date of course confirmation26.02.2019

Responsible UnitInstitute of Animal Science

Course developers

author Dzīvnieku zinātņu institūts

Daina Kairiša

Dr. agr.

author Dzīvnieku zinātņu institūts

Lilija Degola

Dr. agr.

author Dzīvnieku zinātņu institūts

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

Prior knowledge

LauZ5143, Biological Basis of Animal Husbandry

Course abstract

The Master students get acquainted with the economic importance of meat production from pigs, cows, sheep, goats and poultry. Course focuses on livestock meat production and quality assessment. Acquire keeping and feeding technologies for fattening of different livestock. Evaluate the impact of genetic, physiological and environmental factors on livestock meat production and quality indices. Analyze meat production costs and the basic principles of formation of costs.

Learning outcomes and their assessment

Students will gain:
• knowledge of livestock biological properties; basic principles of meat production; nutrition, husbandry and fattening technology; indicators of meat quality; the production costs and the opportunities for reduction of it in meat production in Latvia.
• skills to choose the most suitable breed for meat production, justify the appropriateness of feeding and housing technology choices for livestock fattening, analyze the foundation of costs and cost reduction opportunities in meat production. • competence to choose high-quality and price- competitive livestock and poultry breeds, feeding and housing technology for meat production; to independently carry out scientific research, study and analyze scientific and professional literature .

Course Content(Calendar)

1. Economic importance of the meat industry, description of the situation (4 h).
2. The different farm animals and poultry species use for meat production (4 h)
3. Characteristics of meat productivity, evaluation and analysis (4 h).
4. The factors of influence meat productivity: genetic, physiological and environmental (4 h).
5. The animal keeping technologies, their role in qualitative meat production (4 h).
6. Animal fattening technology: intensive, semi-intensive, extensive (l4 h).
7. Characteristics of carcass quality, evaluation (4 h)
8. Factors affecting the quality of carcasses: genetic, physiological and environmental (4 h).
9. The content and quality of meat, the factors of influence meat quality (4 h).
10. Production costs of meat, costs optimization (4 h).
11. Seminar: pork quality, the factors influencing pork quality (2 h).
12. Seminar: quality of beef cattle meat, factors influencing quality (2 h).
13. Seminar: quality of sheep and goat meat, influencing factors (2 h).
14. Seminar: quality of poultry meat, its influencing factors (2 h).

Requirements for awarding credit points

Successfully completed practical works, succesfully prepared presentation, and successfully passed exam.

Description of the organization and tasks of students’ independent work

Literature studies for preparation the planned seminars and also for exam.
Individual works for presentation during seminars.

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

The mark is used to evaluate each presentation. The student is admitted to the examination if a successful assessment (at least 4 points) has been received in all planned seminars.
The overall evaluation of the study course consists of the written examination (50%) and the average evaluation of the study course seminars (50%).

Compulsory reading

1. Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums. [tiešsaiste] Autoru kolektīvs, LLU. Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”. Galv. red. A. Jemeļjanovs. Sigulda: "Sigra", 2013. 350 lpp. [skatīts 01.03.209.] Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/SIGRA/Latvijas_iedzivot_partik_galas_rakstur.pdf
2. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Monogrāfija. Sigulda. Sigra. 2006, 159-213.lpp.
3. Džeimsone A. Videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšana. [tiešsaiste] Rīga: SIA"Gandrs", 2013. 55 lp. [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Gramatas/videi_draudzigu_galas_liellopu_audzesana.pdf
4. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. [tiešsaiste] Rīga: Biedrība "Latvijas Aitu audzētāju asociācija", 2011. 96 lpp. [skatīts 10.02.2019.].
Pieejama: http://old.llkc.lv/files/biblioteka/201406/20140610-1850-aitu-rokasgramata.pdf
5. Kazkopības rokasgrāmata. [tiešsaiste] Autoru kolektīvs: Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piliena K. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2015. 76 lp. [skatīts 10.02.2019.].
Pieejams: http://laukutikls.lv/kazkopibas-rokasgramata.
6. Meat Procesing Technology. [tiešsaiste] Bangkok, Thailand: FAO, 2010. 428 p. [skatīts 13.02.2019.]. Pieejams: http://www.fao.org/docrep/010/ai407e/ai407e00.htm

Further reading

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Latvijas aitu audzēšanas nozares attīstības stratēģija līdz 2023. gadam. [tiešsaiste] Sigulda, 2013. 43 lp. [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://www.latvijasaita.lv/doc/LAAA_Strategija_2023.pdf
3. Likumi. Tiešsaites pakalpojums. Pieejams: http://www.likumi.lv
4. Ciltsdarba programmas gaļas šķirņu govkopībā, cūkkopībā, aitkopībā un kazkopībā [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/

Periodicals and other sources

1. Cūku labturības prasības: MK noteikumi Nr. 743. [Tiešsaiste]. Stājās spēkā no 15.07.2009. [Skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=194745
2. Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību: MK noteikumi 744. Stājās spēkā 15.07.2009. [Skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=194746
3. Labturības prasības zosu, pīļu un muskuspīļu turēšanai: MK noteikumi 611. Stājās spēkā 01.01.2011. [Skatīts 10.02.2019.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=212966.
4. Practical Poultry. Kelsey publishing Ltd. Issue 117.
5. Poultry Science. Oxford Academic, ISSN: 0032-5791.
6. Poltry International. ISSN:1682-8356.
7. Bessei W. Bäueliche Hühnerhaltung. Aufl. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer , 1999. 191 S.
8. Agronomy Resaearch, žurnāls, [tiešsaiste] [skatīts 10.02.2019.]. Pieejams http://agronomy.emu.ee/
9. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti.
10. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691 – 1598.
11. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407 - 5164.

Notes

Obligatory course for Master study programme “Agriculture” specialisation