Code du cours LauZ5159

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours21.03.2018

Auteurs du cours

author

Jānis Palabinskis

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Juris Priekulis

Manuels

1. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
2. Meliorācijas sistēmu uzturēšana: rokasgrāmata. Sast. J. Strūbergs. Jelgava, 2005. 31 lpp.
3. Šņore A. Kūdras ieguve. Rīga: Nordik, 2013. 432 lpp.
4. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. A.Vilde, Ā.Ruciņš, D.Viesturs. Jelgava: LLU, 2008. 47 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrēšanas kārtību: MK noteikumi Nr.744. [tiešsaiste]. Pieņemts: 07.07.2009.; stājas spēkā no 15.07.2009. [Skatīts 06.04.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=194746.
2. Priede A., Silamiķele I. Rekomendācijas izstrādātu kūdras purvu renaturalizācijai. Salaspils, 2015. 51 lpp. [Skatīts 06.04.2018.] Pieejams: https://www.researchgate.net/profile/Agnese_Priede/publication/318404622_Rekomendacijas_izstradatu_kudras_purvu_renaturalizacijai/links/5967ab33aca2728ca6730ade/Rekomendacijas-izstradatu-kudras-purvu-renaturalizacijai.pdf
3. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Rīga: RTU, 2014. 232 lpp. Ir LLU FB 1 eks.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Agro Tops. Rīga:Aģentūra Agro apgāds. ISSN: 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004-.ISSN 1691-1598
3. LR likumi - Meliorācijas , Būvniecības, Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Par ietekmes un vides novērtējumu, Aizsargjoslu, Dzīvnieku aizsardzības, Dzīvnieku barības aprites likumi.