Kurs-Code LauZ5159

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)21.03.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Palabinskis

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Juris Priekulis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
2. Meliorācijas sistēmu uzturēšana: rokasgrāmata. Sast. J. Strūbergs. Jelgava, 2005. 31 lpp.
3. Šņore A. Kūdras ieguve. Rīga: Nordik, 2013. 432 lpp.
4. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. A.Vilde, Ā.Ruciņš, D.Viesturs. Jelgava: LLU, 2008. 47 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrēšanas kārtību: MK noteikumi Nr.744. [tiešsaiste]. Pieņemts: 07.07.2009.; stājas spēkā no 15.07.2009. [Skatīts 06.04.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=194746.
2. Priede A., Silamiķele I. Rekomendācijas izstrādātu kūdras purvu renaturalizācijai. Salaspils, 2015. 51 lpp. [Skatīts 06.04.2018.] Pieejams: https://www.researchgate.net/profile/Agnese_Priede/publication/318404622_Rekomendacijas_izstradatu_kudras_purvu_renaturalizacijai/links/5967ab33aca2728ca6730ade/Rekomendacijas-izstradatu-kudras-purvu-renaturalizacijai.pdf
3. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Rīga: RTU, 2014. 232 lpp. Ir LLU FB 1 eks.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Agro Tops. Rīga:Aģentūra Agro apgāds. ISSN: 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004-.ISSN 1691-1598
3. LR likumi - Meliorācijas , Būvniecības, Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Par ietekmes un vides novērtējumu, Aizsargjoslu, Dzīvnieku aizsardzības, Dzīvnieku barības aprites likumi.