Код курса LauZ5159

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса21.03.2018

Разработчики курса

author

Jānis Palabinskis

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Juris Priekulis

Учебная литературa

1. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
2. Meliorācijas sistēmu uzturēšana: rokasgrāmata. Sast. J. Strūbergs. Jelgava, 2005. 31 lpp.
3. Šņore A. Kūdras ieguve. Rīga: Nordik, 2013. 432 lpp.
4. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. A.Vilde, Ā.Ruciņš, D.Viesturs. Jelgava: LLU, 2008. 47 lpp.

Дополнительная литература

1. Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrēšanas kārtību: MK noteikumi Nr.744. [tiešsaiste]. Pieņemts: 07.07.2009.; stājas spēkā no 15.07.2009. [Skatīts 06.04.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=194746.
2. Priede A., Silamiķele I. Rekomendācijas izstrādātu kūdras purvu renaturalizācijai. Salaspils, 2015. 51 lpp. [Skatīts 06.04.2018.] Pieejams: https://www.researchgate.net/profile/Agnese_Priede/publication/318404622_Rekomendacijas_izstradatu_kudras_purvu_renaturalizacijai/links/5967ab33aca2728ca6730ade/Rekomendacijas-izstradatu-kudras-purvu-renaturalizacijai.pdf
3. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Rīga: RTU, 2014. 232 lpp. Ir LLU FB 1 eks.

Периодика и другие источники информации

1. Agro Tops. Rīga:Aģentūra Agro apgāds. ISSN: 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004-.ISSN 1691-1598
3. LR likumi - Meliorācijas , Būvniecības, Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Par ietekmes un vides novērtējumu, Aizsargjoslu, Dzīvnieku aizsardzības, Dzīvnieku barības aprites likumi.