Course code LauZ5159

Credit points 3

Specialized Technology

Total Hours in Course120

Number of hours for lectures24

Number of hours for laboratory classes24

Independent study hours72

Date of course confirmation21.03.2018

Responsible UnitInstitute of Agricultural Machinery

Course developers

author Lauksaimniecības tehnikas institūts

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author Lauksaimniecības tehnikas institūts

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author Lauksaimniecības tehnikas institūts

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Course abstract

The purpose of the course is to introduce students to specialized technologies in livestock, husbandry and other fields. Its are introduced to newer solutions used for keeping livestock, as well as with state-of the-art technologies and equipment for the preparation and distribution of fodder, removal and management of manure, milking and milk pretreatment, microclimate. The field crop technology contain in-depth studies in the horticulture sector, greenhouse, land reclamation, peat extraction and communal farm. Students can choose their preferred specializations.

Learning outcomes and their assessment

After studying the course, the student:
1. Will know the technical and economic indicators of crop production technologies: productivity of units, fuel and labor consumption, costs, explain technological processes of crop production. Homework.
2. Will be able to develop technological maps for the production of cereals, potatoes, oil plants and grass fodder, substantiate the technological maps. There are 2 practical works, a report and defense of the work. Test.
3. Will be able to evaluate technological maps, their calculations, design process, criteria for optimal technology selection, comparative evaluation of technical means, to analyze variants of cereal, potato, flax, fodder, rape production technologies for different size farms. There are 2 practical works, a report and defense of the work. Test

Requirements for awarding credit points

Students will be credited if they have successfully completed all practical assignments, written tests and completed homework.

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

The assessment of the study course test depends on the cumulative assessment of the test task and the study course tests.
The student can successfully pass the test and the passing test if at least 50% of the test questions are answered correctly.
The test grade is calculated as the arithmetic mean of the results of the tests passed.

Compulsory reading

1. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
2. Meliorācijas sistēmu uzturēšana: rokasgrāmata. Sast. J. Strūbergs. Jelgava, 2005. 31 lpp.
3. Šņore A. Kūdras ieguve. Rīga: Nordik, 2013. 432 lpp.
4. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. A.Vilde, Ā.Ruciņš, D.Viesturs. Jelgava: LLU, 2008. 47 lpp.

Further reading

1. Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrēšanas kārtību: MK noteikumi Nr.744. [tiešsaiste]. Pieņemts: 07.07.2009.; stājas spēkā no 15.07.2009. [Skatīts 06.04.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=194746.
2. Priede A., Silamiķele I. Rekomendācijas izstrādātu kūdras purvu renaturalizācijai. Salaspils, 2015. 51 lpp. [Skatīts 06.04.2018.] Pieejams: https://www.researchgate.net/profile/Agnese_Priede/publication/318404622_Rekomendacijas_izstradatu_kudras_purvu_renaturalizacijai/links/5967ab33aca2728ca6730ade/Rekomendacijas-izstradatu-kudras-purvu-renaturalizacijai.pdf
3. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Rīga: RTU, 2014. 232 lpp. Ir LLU FB 1 eks.

Periodicals and other sources

1. Agro Tops. Rīga:Aģentūra Agro apgāds. ISSN: 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004-.ISSN 1691-1598
3. LR likumi - Meliorācijas , Būvniecības, Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Par ietekmes un vides novērtējumu, Aizsargjoslu, Dzīvnieku aizsardzības, Dzīvnieku barības aprites likumi.

Notes

Compulsory subject for the sub-program "Agricultural Technologies and Engineering" of the Master's study program "Agricultural Engineering"