Kursa kods LauZ5159

Kredītpunkti 3

Specializētās tehnoloģijas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar specializētajām tehnoloģijām lopkopības laukkopības un citās nozarēs. Lopkopības tehnoloģiju daļā veic padziļinātas studijas lopkopības produkcijas ražošanā, iepazīstas ar jaunākiem risinājumiem, kurus izmanto lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai, kā arī ar mūsdienīgām tehnoloģijām un tehniku. Laukkopības tehnoloģiju daļā veic padziļinātas studijas dārzkopības nozarē, siltumnīcu saimniecībā, lauksaimniecības zemju meliorācijā, kūdras ieguvē un par komunālajā dienestā izmantojamo tehniku.Studenti izvēlas specializēšanās nozari.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
1. Zinās par jaunākajiem lopkopības un laukkopības produkcijas ražošanas tehnoloģiskiem procesiem un mūsdienīgām lopkopības un laukkopības tehnoloģiskām iekārtām un mašīnām. Mājas darbs.
2. Pratīs iekļaut jaunās tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas jaunbūvējamo un rekonstruējamo lauksaimniecības dzīvnieku mītņu plānojumos, iekļaut jaunākās laukkopības un citas iekārtas un mašīnas modernajā ražošanā. Paredzēti 3 laboratorijas darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.
3. Spēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas plānojuma izstrādei jaunām vai modernizējamām lauksaimniecības dzīvnieku mītnēm un to aprīkošanai ar modernu tehniku, modernas laukkopības tehnikas iekļaušanai ražošanas procesā. Paredzēti 3laboratorijas darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā.
2 Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā.
3 Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā.
4 Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā.
5 Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā.
6 Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā.
7 Lekcijas izvēlētajā specializācijas virzienā.
8 Kontroldarba rakstīšana.
9 Patstāvīgā darba uzdevuma iesniegšana izvēlētajā specializācijas virzienā.
10 Patstāvīgā darba izstrāde, konsultējoties ar atbildīgo mācībspēku.
11 Patstāvīgā darba izstrāde, konsultējoties ar atbildīgo mācībspēku.
12 Patstāvīgā darba izstrāde, konsultējoties ar atbildīgo mācībspēku.
13 Patstāvīgā darba izstrāde, konsultējoties ar atbildīgo mācībspēku.
14 Patstāvīgā darba izstrāde, konsultējoties ar atbildīgo mācībspēku.
15 Patstāvīgā darba aizstāvēšana un apspriešana.
16 Ieskaites kārtošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi nostrādāti visi praktiskie darbi, uzrakstīti kontroldarbi un izstrādāts mājas darbs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba un ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem

Pamatliteratūra

1. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
2. Meliorācijas sistēmu uzturēšana: rokasgrāmata. Sast. J. Strūbergs. Jelgava, 2005. 31 lpp.
3. Šņore A. Kūdras ieguve. Rīga: Nordik, 2013. 432 lpp.
4. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. A.Vilde, Ā.Ruciņš, D.Viesturs. Jelgava: LLU, 2008. 47 lpp.

Papildliteratūra

1. Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrēšanas kārtību: MK noteikumi Nr.744. [tiešsaiste]. Pieņemts: 07.07.2009.; stājas spēkā no 15.07.2009. [Skatīts 06.04.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=194746.
2. Priede A., Silamiķele I. Rekomendācijas izstrādātu kūdras purvu renaturalizācijai. Salaspils, 2015. 51 lpp. [Skatīts 06.04.2018.] Pieejams: https://www.researchgate.net/profile/Agnese_Priede/publication/318404622_Rekomendacijas_izstradatu_kudras_purvu_renaturalizacijai/links/5967ab33aca2728ca6730ade/Rekomendacijas-izstradatu-kudras-purvu-renaturalizacijai.pdf
3. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Rīga: RTU, 2014. 232 lpp. Ir LLU FB 1 eks.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Rīga:Aģentūra Agro apgāds. ISSN: 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004-.ISSN 1691-1598
3. LR likumi - Meliorācijas , Būvniecības, Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, Par ietekmes un vides novērtējumu, Aizsargjoslu, Dzīvnieku aizsardzības, Dzīvnieku barības aprites likumi.

Piezīmes

Obligātais priekšmets Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studiju apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"