Kursa kods LauZ5158

Kredītpunkti 2

Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Lauksaimniecības mašīnu vēsturiskā attīstība. Augsnes apstrādes mašīnu darba teorijas pamati. Transportieru un ventilatoru teorija un aprēķins. Graudaugu novākšanas un pirmapstrādes mašīnu teorijas un aprēķina pamati. Priekšstats par mašīnu izmēģināšanu. Tehnikas atbilstības novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par lauksaimniecības tehnikas darbības teorētiskajiem pamatiem.
• Prasmes veidot mašīnu darbīgās daļas un novērtēt darbības atteikumus, balstoties uz zināšanām par to darbības teorētiskajiem pamatprincipiem.
• Kompetence lauksaimniecības tehnikas tehniskā, tehnoloģiskā un atbilstības novērtēšanā, kas balstīta uz to uzbūves un darbības teorētisko pamatprincipu izpratnes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lauksaimniecības tehnikas vēsturiskā attīstība
2 Augsnes apstrādes mašīnu teorētiskie pamati
3 Arkla līdzsvara un gaitas stabilitātes aprēķins
4 Arkla vērstuves projektēšana
5 Mehānisko transportieru aprēķins
6 Ventilatora aprēķins
7 Stiebraugu griezējaparātu aprēķins
8 Svārstošās plaknes darba analīze
9 Pneimatisko transportieru aprēķins
10 Mašīnu izmēģināšana
11 Lauksaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšana
12 Lauksaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšana
13 Spēkratu motora izvēle pēc jaudas bilances
14 Pārnesumu kārbas parametru izvēle un aprēķins
15 Spēkratu stūres iekārtas parametri, riteņu nostādījuma leņķi
16 Spēkratu stabilitāte un noturība, tās aprēķins

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Trīs sekmīgi novērtēti patstāvīgie darbi.

Pamatliteratūra

1. Berjoza D. Automobiļu teorija. Jelgava: LLU, 2008. 200 lpp.
2. Engineering Principles of Agricultural Machines [tiešsaiste]. A. K. Srivastava, C. E. Goering, R. P. Rohrbach, D. R. Buckmaster. 2nd ed. Michigan: ASABE, 2006. 631 p. [skatīts 23.03.2018.]. Pieejams: https://fcaib.edu.ng/books/Engineering/%5BAjit_K._Srivastava__Carroll_E._Goering%5D_Engineer(BookFi.org).pdf
3. Трубилин Е.И. Cельскохозяйственные машины (конструкция, теория, расчет). Часть 1. [tiešsaiste]. Краснодар, КГАУ, 2008. 200 с. [skatīts 17.03.2018.]. Pieejams: http://nashaucheba.ru/v47923/?download=file Pieejams: http://www.studmed.ru/trubilin-ei-i-dr-selskohozyaystvennye-mashiny-konstrukciya-teoriya-i-raschet-chast-1_96fb1118016.html

4. Капустин В.П., Глазков Ю.Е. Сборник инженерных задач и тестовых заданий по расчету параметров сельскохозяйственных машин. [tiešsaiste]. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. 80 с. [skatīts 23.03.2018.]. Pieejams: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/kapustin.pdf

Papildliteratūra

1. Pommers J., Liberts G. Automobiļa teorija. Rīga: Zvaigzne, 1985. 244 lpp.

2. CIGR handbook of agricultural engineering. 1999. Vol.3. Plant production engineering [tiešsaiste]. Bill A. Stout: American Society of Agricultural Engineers, 1999. 660 p. [skatīts 23.03.2018.]. Pieejams: http://www.cigr.org/documents/CIGRHandbookVol3.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnik : Agricultural Engineering. ISSN 0023-8082. Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu.
2. Journal of Agricultural Engineering. eISSN 2239-6268. Pieejams: http://www.agroengineering.org/index.php/jae.
3. Agricultural Engineering International: CIGR Journal. ISSN 1682-1130. Pieejams: http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF akadēmiskās maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai "Mašīnu projektēšana un ražošana".