Kursa kods LauZ5154

Kredītpunkti 2

Fermu tehnoloģiskā projektēšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mājdzīvnieku mītņu tehnoloģiskās projektēšanas normatīvajiem dokumentiem, raksturīgākajām sprostu, aizgaldu, boksu, stāvvietu konstrukcijām un to izvietojumu kūtī, tehnoloģisko iekārtu izvēles principiem un tehnoloģisko līniju sastādīšanas metodiku, lopu mītņu plānojuma izstrādi, ietverot palīgtelpu projektēšanu un situācijas plāna sastādīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par piena, gaļas un olu ražošanas mūsdienīgām tehnoloģijām, to iestrādi ražošanas objektu modernizācijas projektos.
• Prasmes - projektēt tehnoloģiskos risinājumus piena un olu ražošanas fermām, ievērojot tehnikas un tehnoloģijas attīstības tendences un likumdošanas aktu prasības.
• Kompetence - iegūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas lauksaimniecības speciālistam, rūpējoties pae lopkopības produkcijas ražošanas tehnoloģijas un mehanizācijas pilnveidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Projektēšanas vispārīgie jautājumi.
2 Projektēšanas normatīvie dokumenti.
3 Projektējamās lopkopības fermas specializācijas izvēle.
4 Liellopu turēšanas veidi.
5 Sivenmāšu aizgaldu konstruktīvie risinājumi.
6 Putnu turēšana uz dziļiem pakaišiem.
7 Tehnoloģisko līniju sastādīšana un aprēķināšana.
8 Lopu mītņu mikroklimata galvenie parametri.
9 Govju kūts iekšējā plānojuma izstrāde.
10 Cūku mītnes iekšējā plānojuma izstrāde.
11 Putnu kūts plānojuma izstrāde.
12 Lopu un cūku mītņu palīgtelpas.
13 Lopkopības fermu palīgbūves, to projektēšana.
14 Lopkopības fermas būvniecības vietas izvēli un teritorijas iekārtojums.
15 Lopkopības fermu rekonstrukcija.
16 Lopkopības fermu tehnoloģisko projektu ekonomiskais pamatojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, ja ir sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi un uzrakstīts kontroldarbs.

Pamatliteratūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija.Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
2. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J.Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, 2003. 198 lpp.
3. De Laval. Dairy Farming Handbook 2009. 305 p.
4. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika apsaimniekošana. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. Laurs A. Teļu automatizēta ēdināšana. Jelgava: LLU 2008. 40 lpp.
2. Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е. Модернизация молочных ферм. Санкт-Петербург, 2008. 375 с.

Piezīmes

Obligāts kurss TF akadēmiskās maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammas "Lopkopības mehanizācija" pilna un nepilna laika studijās.