Kursa kods LauZ5152

Kredītpunkti 1

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Vides inženierija un enerģētikaLauksaimniecības inženierzinātne17/02/2015Spēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dainis Berjoza

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. Rīga:Zvaigzne, 1989.

Piezīmes

Obl.: TF inženierzinātņu maģistra akadēmiskajās pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Maģistra darbs izstrādājams radošā zinātniskā sadarbībā ar darba vadītāju jomā, kura saistīta ar apgūstamo apakšstudiju programmu un institūta darbības virzienu. Maģistra darbam jāparāda maģistranta iemaņas un prasmes tautsaimniecībai aktuālu inženierproblēmu risināšanā un pētnieciskā darba veikšanā. Maģistranta zinātniskajai erudīcijai jābūt līmenī, kas asociējas ar maģistra grādu pasaulē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izvērstas, padziļinātas teorētiskās un praktiskas zināšanas un izpratne par atbilstošajā zinātņu jomā veiktajiem pētījumiem, jaunākajām pētījumu tehnoloģijām un iekārtām, to izmantošanas iespējām, pētījumu rezultātu apstrādi un demonstrēšanas iespējām.
• Prasmes - prasme izmantot iegūtās zināšanas maģistra darba izstrādē: analītiskajā situācijas analīzē, pētījumu metodoloģijas izvērtēšanā un izstrādē, jaunu zināšanu radīšanā, kas balstīta uz veiktajiem pētījumiem, rezultātu apkopošanā, izvērtēšanā un interpretācijā. Prasme aizstāvēt un zinātniski pamatot savus pieņemtos lēmumus inženiertehniska rakstura problēmu risināšanā.
• Kompetence - spēj patstāvīgi darboties ar dažādas sarežģītības un apjoma inženiertehniskajiem aprēķiniem un analīzi, veikt eksperimentālos un analītiskos pētījumus saistībā ar izvēlēto darba tematu.

Kursa plāns

1 Maģistra darba tēmas izvēle.
2 Maģistra darba izstrādes grafika sastādīšana.
3 Darba hipotēze, tās formulējuma izstrāde.
4 Darba mērķis, mērķa formulējums.
5 Darba uzdevumi, to formulējums.
6 Vispārīgā situācijas analīze, ievada melnraksts.
7 Ar darba tēmu saistīto zinātnisko aktivitāšu plāns.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atskaite darba vadītājam semestra beigās un ieskaite atbilstoši paveiktajam darba apjomam.
Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Vārtukapteinis K., Berjoza D. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā maģistra studiju programmā lauksaimniecības inženierzinātne, Jelgava, 2011. Pieejami elektroniski 2014.g. noteikumi http://www.tf.llu.lv/getfile.php?id=2867
2. Dukulis I., Inženierdarba pamati. Lekciju materiāli TF mājas lapā http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm.(14.09.2010.)