Kursa kods LauZ5150

Kredītpunkti 5

Putnu audzēšana

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums27.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

Kursa anotācija

Maģistranti studiju kursā iegūst zināšanas par mājputnu selekcijas metodēm, krosu veidošanu, līniju saglabāšanu un veidošanu, šķirnes putnu audzēšanas un cita tipa saimniecībām. Maģistranti apgūst būtiskākās selekcionējamās pazīmes dējējvistu un gaļas vistu selekcijā. Studiju kurss paredz apmācību par ūdensputnu (pīļu, zosu) kā arī tītaru, paipalu un pērļvistu šķirnes darbu un ganāmpulka komplektēšanu, par putnkopības produktu ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par mājputnu audzēšanu, labturības prasībām, pareizi izmantojot mājputnu bioloģiskās īpatnības augstvērtīgas un ekonomiski izdevīgas putnkopības produkcijas ražošanā kā arī tehnoloģiskiem risinājumiem putnkopības nozarē. Sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi. Maģistranti iegūst prasmes mājputnu izaudzēšanā, nobarošanā, turēšanas tehnoloģijās, kā arī izmantot zinātnisko literatūru un zināšanas ekonomiski izdevīgas putnkopības produkcijas ieguvē. Maģistranti prot izvērtēt, diskutēt un argumentēt savu viedokli par jautājumiem putnkopības nozarē. Sekmīga referāta aizstāvēšana.
Maģistranti ir kompetenti iegūtās zināšanas un prasmes izmantot profesionālās pilnveidošanās procesā, kā arī padziļināti analizēt zinātnisko literatūru un veikt pētījumus putnkopības nozarē. Sekmīgi nokārtots studiju kursa noslēguma eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Putnkopības tautsaimnieciskā nozīme Latvijā un Eiropas Savienībā.
2. Galvenie reglamentējošie normatīvie akti putnkopībā.
3. Mājputnu selekcijas pamati.
4. Olu inkubācija.
5. Inkubācijas rezultātu novērtēšana.
6. Mājputnu audzēšanas tehnoloģijas.
7. Alternatīvā dējējvistu turēšana.
8. Tītaru, zosu, pīļu, paipalu un pērļvistu audzēšanas tehnoloģijas.
9. Vaislas ganāmpulka kopšana dažādu sugu mājputniem.
10. Mājputnu ēdināšana.
11. Premiksi, barības piedevas, barības paskābinātāji, fitopiedevas.
12. Mājputnu mītņu praktiskas dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas līdzekļi un to pielietošanas drošība.
13.Mājputnu pirmapstrādes tehnoloģija.
14. Kautķermeņa kvalitāte - šķirošana un marķēšana. 
15. Mājputnu kautķermeņu sadale.
16. Putnkopības produktu ražošanas tehnoloģiskie procesi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai maģistranti studiju kursā varētu kārtot gala pārbaudījumu – rakstisku eksāmenu, maģistrantiem jāizpilda studiju kursa noteiktais darba apjoms, praktiskie darbi un referāta aizstāvēšana atbilstoši studiju kursa specifikai, saņemot pozitīvu vērtējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs studiju kursa iekļautajos jautājumos.
Literatūras studijas, referāta gatavošana un publiska aizstāvēšana par atsevišķu izvēlēto tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgs vērtējums referātā un eksāmenā. Referāts veido 40% no kopējā vērtējuma un eksāmens 60% no kopējā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums. Autoru kolektīvs, LLU. Sigulda: Sigra, 2013. 347.lpp. Elektroniski pieejams: http://llufb.llu.lv /LLUgramatas/SIGRA/ Latvijas_iedzivot_partik_galas_rakstur.pdf
2. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Monogrāfija. Sigulda. Sigra. 2006.-159, 213.lpp.
3. The poultry Science. Biotech Books.2005.118 p. ISBN-10: 8176221449
4. Brereton G. 21st Century Poultry Breeding. 2018.209 p. ISBN 9781910632512.
5. Промишленное птицеводство. – ООО «Лика». Монография. ВНИТИП 2016. 531 c.
6. Селекционно-племенная работа в птицеводстве. Монография. ВНИТИП 2016. 287 c.
7. Е. Э. Епимахова, В. Е. Закотин, В. С. Скрипкин Селекция и разведение сельскохозяйственной птицы. Ставрополь «АГРУС», 2015. 53 c.

Papildliteratūra

1. 1. Kampuse S., Grāmatiņa I., Kunkulberga D., Ciproviča I. Ceļvedis mājražošanā. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs. 2015. 78 lpp.
2. Heinz G., Hautzinger P. Meat processing technology: For Small-to Medium-Scale Producers. Bangkok: FAO. 2007, 368 p Elektroniski pieejams: http://www.fao.org/3/a-ai407e.pdf
3. Toldra F. Handbook of meat processing. USA: Publishing by Wiley-Blackwell. 2010. 566 p.
4. Kerry J., Kerry J., Ledward D. Meat processing. England: Woodhead publishing limited. 2002. 464 p.
5. Переработка мяса птицы. - М:Агропромиздат, 2007. 436 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meat Procesing Technology. Bangkok 10200, Thailand, FAO 2010, 428 p. Pieejams: http://www.fao.org/docrep/010/ai407e/ai407e00.htm
2. Poultry Science. Oxford Academic, ISSN: 0032-5791.
3. Poltry International. ISSN:1682-8356.
4. Poultry World. Pieejams: https://www.poultryworld.net/Digital- Magazine
5. Journal of The American Meat Science Association. ISSN: 0309-1740. Datubāzē ScienceDirect journals.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss (B daļa) Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Lauksaimniecība" lopkopības studiju virzienam.